ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: OK.2110.10.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Samodzielny referent

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Nowej Soli

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Data udostępnienia: 2017-10-12

Ogłoszono dnia: 2017-10-12 przez Dorota Makałowska

Termin składania dokumentów: 2017-10-23 14:00:00

Nr ogłoszenia: OK.2110.10.2017

Zlecający: Starosta Nowosolski

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie średnie,
 6. min. 2-letni staż pracy,
 7. znajomość przepisów Ustawy – Karta Nauczyciela, Ustawy  o systemie oświaty, Ustawy – Prawo oświatowe, Ustawy – Przepisy wprowadzające prawo oświatowe, Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy o samorządzie powiatowym,8)obsługa programów komputerowych.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
 2. znajomość przepisów : ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt.
 3. kursy, szkolenia.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół i placówek, których zakładanie i prowadzenie należy do zadań Powiatu Nowosolskiego;
 2. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół i placówek publicznych i niepublicznych, których zadanie nie jest zadaniem własnym Powiatu Nowosolskiego;
 3. załatwianie spraw związanych z udzieleniem dotacji publicznych i niepublicznych szkołom i placówkom;
 4. prowadzenie spraw dotyczących ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych kadry kierowniczej szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosolski;
 5. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 6. diagnozowanie potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego;
 7. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkół i placówek;
 8. prowadzenie spraw dotyczących ubiegania się o dodatkowe środki finansowe dla Powiatu Nowosolskiego z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce stanowiska : w budynku 2-kondygnacyjnym bez windy;
 2. wymiar czasu pracy : pełny etat.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;
 2. życiorys zawodowy (CV); opatrzony własnoręcznym podpisem;
 3. kserokopie świadectw pracy;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i umiejętności;
 6. oryginał kwestionariusza osobowego;
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-10-23 14:00:00
b. Sposób:
         Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać pocztą
c. Miejsce:
 Starostwo Powiatowe 
ul. Moniuszki 3B 
7-100 Nowa Sól         
 
z dopiskiem:         „Nabór na stanowisko Samodzielnego Referenta w Wydziale Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych”

VII. Informacje dodatkowe:

 1. osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikują się do dalszego etapu naboru będą powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 2. kandydat przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej przedkłada do wglądu  dokument tożsamości;
 3. dokumenty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po określonym terminie nie będą rozpatrywane ( liczy się termin otrzymania przez Starostwo );
 4. kandydatom przysługuje prawo uzyskiwania informacji o rozstrzygnięciach, na poszczególnych etapach naboru, w trybie dostępu do informacji publicznej;
 5. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP: www.bip.powiat-nowosolski.pl, a także na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli;
 6. o stanowisko mogą ubiegać się tylko obywatele polscy zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902);
 7. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 458 68 51.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Makałowska Data wytworzenia informacji: 2017-10-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota makałowska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-13 07:55:54
Wprowadził informację do BIP: Mariusz Małecki Data udostępnienia informacji: 2017-10-13 08:03:29
Osoba, która zmieniła informację: Mariusz Małecki Data ostatniej zmiany: 2017-10-27 12:47:12
Artykuł był wyświetlony: 669 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu