ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego do sprawy BŚ.6341.21.2017.ŁJ

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-08-09 11:25:25 Informacja ogłoszona dnia 2017-08-09 11:25:36 przez Edmund Paleczny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowa Sól, dnia 29 maja 2017 r.
 
 
BŚ.6341.21.2017.ŁJ
 
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie:
 • art. 9, art. 10 § i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.);
 • art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 127 ust. 5, art. 127 ust. 6, art. 135 pkt 1 oraz  art. 128 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.);
 • działając - na wniosek strony – z dnia 27 marca 2017r. ,,Art. - Projekt Biuro Projektów
  i Nadzorów” Artur Kurpiel ul. Osadnicza 9c/10, 65-785 Zielona Góra,  działającego na mocy pełnomocnictwa Wójta Gminy Nowa Sól w imieniu Gminy Nowa Sól ul. Moniuszki 3a, 67-100 NOWA SÓL w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych (wyloty betonowe, przepusty, rów przydrożny) i na odprowadzenie wód opadowych
  i roztopowych z nowo rozbudowywanej drogi gminnej w miejscowości Kiełcz, gm. Nowa Sól do gruntu (rów przydrożny oraz starorzecze na międzywalu rzeki Odry)
po zapoznaniu się z :
-     „Operatem wodnoprawnym na budowę urządzeń wodnych (wloty betonowe, przepusty, rów przydrożny) i na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nowo rozbudowywanej drogi gminnej w miejscowości Kiełcz, gm. Nowa Sól do gruntu (rów przydrożny oraz starorzecze na międzywalu rzeki Odry) opracowanym w kwietniu 2017 r.  przez mgr inż. Bartosza Chrastka
z ,,Art.–Projekt Biuro Projektów i Nadzorów” ul. Osadnicza 9c/10, 65-785 ZIELONA GÓRA,
-     decyzją Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 19.04.2016r., znak: IGR.OŚM.6220.5.2016.AK.7 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla rozbudowy dróg gminnych w m. Kielcz,
-   opinią Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 11.03.2016r. znak: WOOŚ-II.4240.70.2016.PT w dot.  wyrażenia  opinii dla w/w przedsięwzięcia,
-    opinią Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Soli z dnia  22 luty 2016r. znak: NZ.9022.4.8.2016 dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
-     pismem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 2 luty 2016r znak: NZW-4120/6/17/IB  dot. wyrażenia zgody i warunków dla w/w przedsięwzięcia.
 
Informuję, że - na wniosek strony - wszczęto postępowanie w sprawie wydania dla Gminy Nowa Sół reprezentowanej przez Wójta Gminy Nowa Sól ul. Moniuszki 3B, 67-100 NOWA SÓL pozwolenia wodnoprawnego na:
Część A. Wykonanie urządzeń wodnych:
I. Wykonanie wylotów wód opadowych i roztopowych:
1.   Wykonanie „Wylotu” betonowego Ø 500 mm na działce nr 49 w obrębie Kiełcz, (której właścicielem jest Jan Kozak zam. Kiełcz, ul. Odrzańska 9,) w punkcie oznaczonym - współrzędnymi geograficznymi: N-51o45’57.11”, E-15045’17.25” na skarpie zabezpieczającej międzywale  i  stare  koryto  Odry,  wprowadzającego  wody  opadowe  i  roztopowe  zebrane                
      kanalizacją deszczową z ulicy Cichej, fragmentu ulicy Odrzańskiej, ul. Szerokiej, ul. Szkolnej, Poprzecznej  i części Lipowej,  o charakterystyce:
   - wylot betonowy zabezpieczony klapą zwrotną PEHD, zakończony dokiem wylotowym długości 1,05 m i szerokości 1,05 m, z bokami uformowanymi z nachyleniem, jak skarpa 
tj. o nachyleniu 1:1,5,
-     rzędna dna wylotu 63,25 m n.p.m.,
-     zabezpieczenie skarpy i dna przy wylocie narzutem kamiennym na podbudowie betonowej do poziomu 64,75 m n.p.m.(do powierzchni terenu), na długości skarpy 1 m powyżej i poniżej wylotu.                                                                                                                                                                
 
2.   Wykonanie „Wylotu nr 1” betonowego Ø 250 mm na działce nr 654/1 w obrębie Kiełcz, (której właścicielem jest Gmina Nowa Sól,) w punkcie oznaczonym współrzędnymi geograficznymi: N-51o45’39.63”, E-15045’30.6” wprowadzającym wody do planowanego do wykonania rowu jak w części A pkt III niniejszego zawiadomienia,  zebrane kanalizacją deszczową z części ul. Lipowej, oraz pętli autobusowej przy ul Lipowej,  o charakterystyce:
-     wylot betonowy zabezpieczony klapą zwrotną PEHD, zakończony dokiem wylotowym długości 1,05 m i szerokości 1,05 m, z bokami uformowanymi z nachyleniem, jak skarpa tj. o nachyleniu 1:1,5,
-     rzędna dna wylotu 65,00 m n.p.m.,
-     zabezpieczenie skarpy i dna przy wylocie narzutem kamiennym na podbudowie betonowej do poziomu 66,00 m n.p.m.(do powierzchni terenu), na długości skarpy 1 m powyżej i poniżej wylotu,                                                      ,                                                                                                                                                                
II. Wykonanie przepustów:
1.   przepust I-I  betonowy o średnicy 2 x Ø 800 mm, usytuowany na działce nr 202/2, 202/1
w obrębie Kiełcz, należącej do Gminy Nowa Sól, w punkcie oznaczonym współrzędnymi geograficznymi: na wlocie: N-51o45’52.9”, E-15044’48.0”, na wylocie: N-51o45’53.3”,
E-15044’47.7”, o charakterystyce:
            - rzędna dna wlotu 65,79 m n.p.m.,
            - rzędna dna wylotu  65,74 m n.p.m.,
            - długość 10,0 m
            - przyczółki betonowe
2.   przepust II-II  betonowy, o średnicy Ø 600 mm usytuowany na działce nr 202/2
w obrębie Kiełcz, należącej do Gminy Nowa Sól, w punkcie oznaczonym współrzędnymi geograficznymi: na wlocie: N-51o45’53.0”, E-15044’47.4” na wylocie N-51o45’52.9”,
E-15044’47.7”, o charakterystyce:
            - rzędna dna wlotu 65,89 m n.p.m.,
            - rzędna dna wylotu  65,75 m n.p.m.,
            - długość 7,0 m
            - przyczółki betonowe.
3.   przepust III-III  betonowy, o średnicy Ø 800 mm usytuowany na działce nr 654/1
w obrębie Kiełcz, należącej do Gminy Nowa Sól, w punkcie oznaczonym współrzędnymi geograficznymi: na wlocie: N-51o45’40.6”, E-15045’31.3” na wylocie: N-51o45’40.5”,
E-15045’31.6”, o charakterystyce:
- rzędna dna wlotu 63,20 m n.p.m.,
            - rzędna dna wylotu  63,16 m n.p.m.,
            - długość 8,0 m
            - przyczółki betonowe.
 
III.    Wykonanie rowu przydrożnego (melioracji szczegółowej) na działce nr 654/1
w obrębie Kielcz, początek rowu opisują współrzędne geograficzne

N-51o45’40.6”, E-15045’31.3”, a koniec rowu opisują współrzędne geograficzne
N-51o45’39.63”,   E-15045’30.6”, o charakterystyce:
- szerokość  dna rowu: 0,4 m,
- głębokość rowu min. 0,8 m,                                                                                                                                       
- nachylenie skarp rowu 1:1,5,                                                                                                                                                                  
- długość L=32,50 m.                                                                                                                                                                
 
-  3  -
Część B. Szczególne korzystanie z wód:
 
I.  1. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych  „Wylotem” na działce nr 49
w obrębie Kiełcz
, (której właścicielem jest Jan Kozak zam. Kiełcz, ul. Odrzańska 9,) w punkcie oznaczonym - współrzędnymi geograficznymi: N-51o45’57.11”, E-15045’17.25” na skarpie zabezpieczającej międzywale i stare koryto Odry,  wprowadzającym wody opadowe i roztopowe zebrane kanalizacją deszczową z jezdni i chodników ulicy Cichej, fragmentu ulicy Odrzańskiej, ul. Szerokiej, ul. Szkolnej, Poprzecznej  i części Lipowej, w ilości:
    Qmax.h  =171,22 m3/h*
      Qśr.d    = 20,27 m3/dobę
      QR      = 7398,0 m3/rok
* po ich oczyszczeniu w  separatorze lamelowym zintegrowanym z osadnikiem 20/200/2000;
 
przy założeniach:
- powierzchnia zlewni 1,37 ha
- współczynnik spływu powierzchniowego 0,9
- współczynnik opóźnienia 1,
- współczynnik deszczu miarodajnego 127,45 dm3/s/ha.
 
2. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych  „Wylotem nr 1” na działce nr 654/1 w obrębie Kiełcz, (której właścicielem jest Gmina Nowa Sól,) w punkcie oznaczonym współrzędnymi geograficznymi: N-51o45’39.63”, E-15045’30.6” wprowadzającym wody do planowanego do wykonania rowu, jak w części A pkt I.2 niniejszego zawiadomienia,  zebrane kanalizacją deszczową z części ul. Lipowej, oraz pętli autobusowej przy ul Lipowej,  w ilości:
Qmax.h = 14,98 m3/h
    Qśr.d   =  1,81 m3/dobę
    QR     =  660,0 m3/rok
* po ich oczyszczeniu w  separatorze lamelowym zintegrowanym z osadnikiem 3/30/300;
przy założeniach:
- powierzchnia zlewni 0,12 ha
- współczynnik spływu powierzchniowego 0,9
- współczynnik opóźnienia 1,
- współczynnik deszczu miarodajnego 127,45 dm3/s/ha.
II.  Wprowadzane ścieki nie mogą zawierać zanieczyszczeń więcej niż:
 • węglowodory ropopochodne 15 mg/l;
 • zawiesiny ogólne – 100 mg/l.
III. Przewiduje się ustalić termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ww. wylotami do dnia 31 marca 2027 r.
IV. Przewiduje się zobowiązać Wnioskodawcę do:
 1. Wykonania urządzenia wodnego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji
  i dokumentacji wodnoprawnej, z uwzględnieniem wymogów zawartych w poszczególnych uzgodnieniach;
 2. Utrzymywania w drożności i w należytym stanie technicznym wylotu do rowu, zbiornika retencyjnego oraz całej kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i studzienkami, a także separatora i osadnika;
 3. Poddania analizie odprowadzanych wód opadowych i roztopowych pobranych
  z wylotu do rowu, 2-krotnie w ciągu pierwszego roku, w okresie wiosny i jesieni,
  w zakresie parametrów fizyko-chemicznych, określonych w pozwoleniu wodnoprawnym
  i przekazaniu wyników analiz do Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nowej Soli;
-  4  -
 1. Przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń. Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi
  i konserwacji studzienek ściekowych, a czynności z nią związane odnotowane
  w zeszycie eksploatacji;
 2. Postępowania z osadami ściekowymi zgodnie z ustawą o odpadach;
 3. Naprawy ewentualnych szkód, powstałych w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego.
            Przedsięwzięcie będzie realizowane w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów podlegających ochronie przyrody na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody, tj.:
 1. przy granicy obszaru Natura 2000- OSO PLB 080004 ,,Dolina Środkowej Odry”
 2. przy granicy Natura 2000-SOO PLH 080014 ,,Nowosolska Doliny Odry”
 3. w odległości ok. 70 m od granicy obszaru krajobrazu chronionego ,,Wzgórza Dalkowskie”
Zasadnicza część inwestycji obejmująca roboty drogowe nie będzie realizowana w w/w obszarach chronionych. Zabudowa wsi objęta jest ochroną konserwatorską zabytków.
Wnioskodawca został zobowiązany do spełnienia warunków prowadzonej inwestycji na obszarze zagrożenia powodzią rzeki Odry, podanych w  Decyzji Nr 92/ZU/2017 z dnia 9.03.2017r.  Dyrektora RZGK we Wrocławiu,
Niniejszym zawiadomieniem zapewniam aktywny udział stronom postępowania i umożliwiam zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się,
co do zebranych dowodów  i  materiałów  oraz  zgłoszenie  żądań,  zgodnie  z  art.  9,  art.  10
i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (
tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Soli przy ul Moniuszki 3A, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Kiełcz oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Edmund Paleczny Data wytworzenia informacji: 2017-05-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edmund Paleczny Data wprowadzenia do BIP 2017-08-09 11:25:25
Wprowadził informację do BIP: Edmund Paleczny Data udostępnienia informacji: 2017-08-09 11:25:36
Osoba, która zmieniła informację: Edmund Paleczny Data ostatniej zmiany: 2017-08-09 11:25:35
Artykuł był wyświetlony: 309 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli