ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego do sprawy BŚ.6341.27.2017.EP

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-05-18 15:02:29 Informacja ogłoszona dnia 2017-05-18 15:02:49 przez Edmund Paleczny

Obwieszczenie Starosty do BŚ.634127.2017.EP

Nowa Sól, dnia 15 maja 2017 r.
 
BŚ.6341.27.2017.EP
 
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie:
 • art.  9,  art.  10, art. 61 § 1  i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.);
 • art. 122 ust. 2, pkt 1 i 2, art. 127 ust. 5, ust. 6 i ust 7 art. 127 ust. 6, oraz  art. 128 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.);
po zapoznaniu  się z:
 • wnioskiem z dnia 25 kwietnia 2017 r. Państwa Barbary i Ryszarda Szygenda ul. Gawała
  nr 23, 67-106 OTYŃ, w których imieniu działa na mocy pełnomocnictwa z dnia
  24 października 2016 r. Stanisław Serafiński w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji polegającej na budowie: budynku mieszkalnego, bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe o poj. 10 m3 z przyłączem kanalizacyjnym, przyłącza wodociągowego, wewnętrznej doziemnej instalacji elektrycznej, wewnętrznej doziemnej instalacji gazowej – na terenie działki nr 741/4 i 741/2 obręb Otyń,
 • „Operatem wodnoprawnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne z przyłączem kanalizacyjnym, przyłącza wodociągowego, wewnętrznej doziemnej instalacji energetycznej i wewnętrznej doziemnej instalacji gazowej zlokalizowanej na dz. Nr 471/4 i 471/2 w Otyniu, obręb 0007” - opracowanym
  w kwietniu 2017 r. przez Stanisława Serafińskiego upr. bud. 196/86/ZG w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej z firmy Projektowanie i Nadzór Stanisław Serafiński 67-100 NOWA SÓL ul. Arkadia 12,
 • decyzją o warunkach zabudowy Wójta Gminy Otyń z dnia 15 marca 2017 r. znak: SZPil.6730.55.2016 ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji plegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dzialce Ne 471/4 w obrębie Otyń przy ul. Jana Pawła II,
 • decyzją Nr 25/ZU/2017 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2017r. znak: ZU/7100/7101/543/3/2016/2017 zwalniającej od zakazu prowadzenia na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego rzeki Odry robót oraz czynności polegających na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego niepodpiwniczonego o powierzchni zabudowy ok. 180 m2 wraz z infrastrukturą techniczną w tym wykonania szczelnego bezodpływowego zbiornika na ścieki na działce nr 471/4 w obrębie Otyń, przy ul. Jana Pawła II w Otyniu;
 1. Informuję, że - na wniosek strony - wszczęto postępowanie w sprawie wydania dla Państwa Barbary i Ryszarda Szygenda ul. Gawła nr 23, 67-106 OTYŃ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektów budowlanych na działce nr 741/4 obręb Otyń - na terenach podlegających szczególnym zagrożeniom powodziowym.
Przewidywane obiekty do budowy:
 1)     budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 180 m2, wraz z przyłączem wodociągowym, doziemną instalacją energetyczną i doziemną instalacją gazową,
2)      szambo bezodpływowe (zbiornik bezodpływowy z HDPE, o poj. 10 m3).
 
II.  Przewiduje się ustalić warunki minimalizacji zagrożenia powodziowego,
o prawdopodobieństwie wystąpienia Q 1% , czyli raz na sto lat poprzez:
1.   Podniesienie terenu miejscowo pod budynek do poziomu minimum 64,80 m n.p.m.,
2.   Podniesienie włazu rewizyjnego do zbiornika bezodpływowego i rury odpowietrzającej, co najmniej do poziomu 64,80 m n.p.m.
 1. Wykonania obiektów zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji,
  z przestrzeganiem wymogów zawartych w poszczególnych uzgodnieniach
  i w technologiach uwzględniających możliwość zalania wodami powodziowymi.
 2. Prowadzenia monitorowania zagrożeń powodziowych i w razie zagrożenia opróżnienia szamba.
 3. Zabezpieczenia robót i materiałów w trakcie wykonywania inwestycji przed zagrożeniem powodziowym.
 4. Naprawy ewentualnych szkód, powstałych w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego.
 5. Zapewnienie dróg ewakuacyjnych w trakcie budowy, jak i w trakcie eksploatacji inwestycji.
III. Niniejszym zawiadomieniem zapewniam aktywny udział stronom postępowania
i umożliwiam zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów  i  materiałów  oraz  zgłoszenie  żądań,  zgodnie  z  art.  9,  art.  10 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (
tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Otyń przy ul Rynek 1 oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B.
 
 
 
Otrzymują:
 1. według rozdzielnika do akt sprawy dołączonego do akt sprawy
 
Sprawę prowadzi:
Edmund Paleczny
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska,
ul Moniuszki  3B, pok.208, tel. 068 4586811

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Edmund Paleczny Data wytworzenia informacji: 2017-05-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edmund Paleczny Data wprowadzenia do BIP 2017-05-18 15:02:29
Wprowadził informację do BIP: Edmund Paleczny Data udostępnienia informacji: 2017-05-18 15:02:49
Osoba, która zmieniła informację: Edmund Paleczny Data ostatniej zmiany: 2017-05-18 15:02:49
Artykuł był wyświetlony: 380 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli