ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania BŚ.6341.08.2017.MN

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-04-20 08:45:12 Informacja ogłoszona dnia 2017-04-20 08:45:58 przez Edmund Paleczny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akapit nr 2 - brak tytułu

Nowa Sól, dnia 19 kwietnia 2017 r.  
 
 
 
BŚ.6341.08.2017.MN
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 
Działając na podstawie:
  • art. 61 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.),
  • art. 122 ust. 1 pkt 12 i art. 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.),
po zapoznaniu się z:
  • wnioskiem z dnia 17 stycznia 2017 r. (data wpływu do tut. organu 20 lutego 2017 r.)   Pana Edwarda Grabowskiego z firmy Pracownia Badawczo Projektowa „EKO-GRED” Elżbieta Grabowowska, Dychów 60A, 66-627 BOBROWICE występującego na mocy pełnomocnictwa firmy WMC INWEST Sp. z o. o ul. Zielonogórska 91,
    67-100 Nowa Sól w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacji sanitarnej miasta Nowa Sól ścieków, z myjni zlokalizowanej na działce nr 128/2 6 obręb Nowa Sól miasto,
  • „Operatem wodnoprawnym na wprowadzanie do urządzeń kanalizacji sanitarnej miasta Nowa Sól oczyszczonych ścieków przemysłowych (technologicznych) z myjni samochodowej bezdotykowej dwustanowiskowej, zlokalizowanej   na   działce   nr   128/2   w Nowej Soli, sporządzonym przez mgr inż. Edwarda Grabowskiego z Pracowni Badawczo Projektowej „EKO-GRED” Elżbieta Grabowowska, Dychów 60A, 66-627 BOBROWICE,
  • decyzją Starosty Nowosolskiego z dnia 15 marca 2011 r. znak: BŚ.6341.2. 2011.XII pozwolenie wodno-prawne dla Geopol Sp. z o.o. ul. Poznańska 88c, 62-040 Puszczykowo (adres do korespondencji ul. Platynowa 28, 62-052 KOMORNIKI) na wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej miasta Nowa Sól ścieków przemysłowych, z ręcznej myjni samochodowej bezdotykowej, na działce nr 128/2 6 obręb Nowa Sól miasto, zmienionej decyzją Starosty Nowosolskiego z dnia 06 grudnia 2012 r. znak: BŚ.6341.82.2012.EP przenoszącą prawa i obowiązki z decyzji z dnia 15 marca 2011r. znak: BŚ.6341.2. 2011.XII na WMC INWEST Sp. z o.o. ul. Scherwentkego 1A, 63-900 RAWICZ,
Informuję, że dnia 20 lutego 2017 r. - na wniosek strony – wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla firmy WMC INWEST Sp. z o. o. ul. Zielonogórska 91, 67-100 Nowa Sól na wprowadzanie do urządzeń kanalizacji sanitarnej miasta Nowa Sól w ul. Ekonomicznej, ścieków przemysłowych (technologicznych), z ręcznej myjni samochodowej, bezdotykowej dwustanowiskowej zlokalizowanej na działce nr 128/2 w obrębie nr 6  Nowa Sól – Miasto, zawierających substancje szczególne szkodliwe dla środowiska wodnego, obejmującego:
Część A
I.    Wygaszenie - z urzędu - decyzji Starosty Nowosolskiego, z dnia 15 marca 2011r. znak: BŚ.6341.2.2011.XII pozwolenie wodno-prawne dla Geopol Sp. z o. o.
ul. Poznańska 88c, 62-040 Puszczykowo (adres do korespondencji ul. Platynowa 28,
62-052 KOMORNIKI), na wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej miasta Nowa Sól ścieków przemysłowych
, z ręcznej myjni samochodowej bezdotykowej, na działce nr 128/2 6 obręb Nowa Sól miasto, zmienionej decyzją Starosty Nowosolskiego z dnia 06 grudnia 2012r. znak: BŚ.6341.82. 2012.EP przenoszącą prawa i obowiązki decyzji z dnia 15 marca 2011r. znak: BŚ.6341.2.2011.XII na WMC INWEST Sp. z o.o. ul. Scherwentkego 1A, 63-900 RAWICZ - z powodu upływu terminu, na który była wydana.
Część B
I. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacji sanitarnej miasta Nowa Sól Ø 200 w ul. Ekonomicznej na działce nr 47/4 w obrębie nr 6  Nowa Sól – Miasto, ścieków przemysłowych (technologicznych) z myjni samochodowej ręcznej, bezdotykowej dwustanowiskowej, zlokalizowanej na działce nr 128/2 w obrębie nr 6  Nowa Sól – Miasto, (położonej według współrzędnych geograficznych N-51083’49” i E-15070’95”), zawierających substancje szczególne szkodliwe dla środowiska wodnego:
1.   w ilości:
Qmax.s = 0,36 l/s*
Qmax h = 1,3 m3/h
Qśr,d = 7,2 m3/d
QR= 2300 m3/rok
*    intensywność wprowadzania ścieki przemysłowe z ręcznej myjni samochodowej, bezdotykowej dwustanowiskowej po ich oczyszczeniu z zawiesiny i substancji ropopochodnych w separatorze koalescencyjnym z osadnikiem, o przepustowości  10,0 l/s;
2.   ze stężeniem zanieczyszczeń nie większym niż:
zawiesina ogólna 100 mg/dm3
substancje ropopochodne 15 mg/dm3
3. wskazuje się miejsce:
1)   poboru próbek do analizy ścieków wprowadzanych do kanalizacji studzienka - S4 (pierwsza studzienka za separatorem) rys. nr 3  Operatu….
2)   pomiaru ilości zrzucanych ścieków przemysłowych (technologicznych) – pośredni, za pomocą różnicy z odczytu z wodomierza głównego zamontowanego w studni wodomierzowej, a odczytem z wodomierza zamontowanego w pawilonie stacji paliw.
II.  Przewiduje się ustalenie terminu ważności pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do kanalizacji, do dnia 30 kwietnia 2021 r. 
III. Niniejszym zawiadomieniem zapewniam aktywny udział stronom postępowania
i umożliwiam zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów  i  materiałów  oraz  zgłoszenie  żądań,  zgodnie  z  art.  9,  art.  10 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (
tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ul Piłsudskiego 12 oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B.
 
Otrzymują:
  1. według rozdzielnika do akt sprawy dołączonego do akt sprawy
 
 
Sprawę prowadzi:
Edmund Paleczny Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul Moniuszki  3B, pok.208, tel. 068 4586811

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Edmund Paleczny Data wytworzenia informacji: 2017-04-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edmund Paleczny Data wprowadzenia do BIP 2017-04-20 08:45:12
Wprowadził informację do BIP: Edmund Paleczny Data udostępnienia informacji: 2017-04-20 08:45:58
Osoba, która zmieniła informację: Edmund Paleczny Data ostatniej zmiany: 2017-04-20 08:45:58
Artykuł był wyświetlony: 327 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli