ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania BŚ.6341.13.2017.ŁJ

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-04-14 13:22:59 Informacja ogłoszona dnia 2017-04-14 13:23:45 przez Edmund Paleczny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowa Sól Sól, dnia 14 kwietnia 2017 r.
 
BŚ.6341.13.2017.ŁJ
 
Zawiadomienie
o wszczęciu  postępowania
 
Działając na podstawie:
  • art. 61 § 4,  art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.2016 r. poz. 23 ze zm.),
  • art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 127 ust. 6 i ust. 7, art. 135 pkt 1 oraz  art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne  (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.),
po zapoznaniu się z:
wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku od km 2+600,00 do km 4+600,00 w m. Wrociszów”, obejmującym wykonanie urządzeń wodnych: wylotów wód opadowych, przebudowy przepustów oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Kanału Kożuszna, opracowanym w lutym 2017 r. przez Biuro Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kobylogórska 16A,
informuję, że:
na wniosek z dnia 06 marca 2017 r. (data wpływu 10 marca 2017r.) Pawła Tonder Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich al. Niepodległości 32, 65-042 ZIELONA GORA, działającego na mocy uchwały nr 158/2099/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2016r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
  1. Wykonanie urządzeń wodnych:
-     wylot nr 1 w km 3+575 kanału Kożuszna, położony według współrzędnych geograficznych: N-51046’43,48”; E-15038’49,24”- betonowy, o średnicy Ø 0,4 m, na działce nr 383 i 221/2 obręb Wrociszów odprowadzający wody opadowe w ilości 98,44  l/s,
-     wylot nr 2 w km 3+304 kanału Kożuszna, położony według współrzędnych geograficznych: N-51046’50,81”; E-15038’55,50” - betonowy, o średnicy Ø 0,315 m, na działce nr 377/2 i 329/3 obręb Wrociszów odprowadzający wody opadowe w ilości 24,12  l/s,
-     wylot nr 3 w km 2+985,6 kanału Kożuszna, położony według współrzędnych geograficznych: N-51047’0,8”; E-15039’0”,betonowy, o średnicy Ø 0,315 m, na działce nr 329/4 i 377/1 obręb Wrociszów, odprowadzający wody opadowe w ilości 34,12  l/s,
-     wylot nr 4 w km 2+927 kanału Kożuszna, położony według współrzędnych geograficznych: N-51047’2,62”; E-15039’0,78” betonowy, o średnicy Ø 0,315 m, na działce nr 329/4 i 377/1 obręb Wrociszów, odprowadzający wody opadowe w ilości 17,29  l/s,
-     wylot WP1 przykanalik w km 3+493,2 kanału Kożuszna, położony według współrzędnych geograficznych: N-51046’45,42”; E-15038’52,02” o średnicy Ø  0,20 m, na działce nr 377/2 i 329/3 obręb Wrociszów, odprowadzający wody opadowe w ilości 8,26  l/s,
-     przebudowa przepustu drogowego w km 2+759,80 kanału Kożuszna, o przekroju prostokątnym długości 14,9 m i przekroju kołowym o średnicy Ø 0,5 m  długości 3 m przenoszącego wody rowu melioracji szczegółowej R-RU-B pod drogą wojewódzką nr 297 do kanału Kożuszna - na przepust o średnicy Ø 0,80 m długości w 21,36 m, na działkach 327, 374, 328, 329/4, 377/1 obręb Wrociszów położony według współrzędnych geograficznych: PD1 N-51047’1,8125”; E-15039’1,5599”, PD2 N-51047’2,0858”; E-15039’0,5498”.
2.  Szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku od km 2+600,00 do km 4+600,00, po ich oczyszczeniu w osadnikach:
-     Wylotem  nr 1 w km 3+575 kanału Kożuszna, położonym według współrzędnych geograficznych: N-51046’43,48”; E-15038’49,24”, betonowym, o średnicy Ø 0,4 m, położonym na działce nr 383 i 221/2 obręb Wrociszów wprowadzającym do wód kanału Kożuszna wody opadowe i roztopowe,  w ilości:
      Q nom =11,35 dm3/s, Q max h. =59,06 m3/s, Q śr.dob. =13,96 m3/d, Q roczne =5096 m3/r,
-     Wylotem  nr 2 w km 3+304 kanału Kożuszna, położonym według współrzędnych geograficznych: N-51046’50,81”; E-15038’55,50” - betonowym, o średnicy Ø 0,315 m, położonym na działce nr 377/2 i 329/3 obręb Wrociszów,  wprowadzającym do wód kanału Kożuszna wody opadowe i roztopowe, w ilości :
      Q nom =2,78 dm3/s, Q max h. =14,47 m3/s, Q śr.dob. =3,42 dm3/d, Q roczne =1248,96 m3/r,
-   Wylotem nr 3 w km 2+985,6 kanału Kożuszna, położonym według współrzędnych geograficznych: N-51047’0,8”; E-15039’0”, betonowym, o średnicy Ø 0,315 m, na działce nr 329/4 i 377/1 obręb Wrociszów, wprowadzającym do wód kanału Kożuszna wody opadowe i roztopowe, w ilości:
      Q nom =3,96 dm3/s, Q max h. =20,58 m3/s, Q śr.dob. =4,68 dm3/d, Q roczne =1775,43  m3/r,
-  Wylotem  nr 4 w km 2+927 kanału Kożuszna, położonym według współrzędnych geograficznych: N-51047’2,62”; E-15039’0,78”, betonowym, o średnicy Ø 0,4 m, położonym na działce nr 329/4 i 377/1 obręb Wrociszów, wprowadzającym do wód kanału Kożuszna wody opadowe i roztopowe, w ilości
      Q nom =11,35 dm3/s, Q max h. =59,06 m3/s, Q śr.dob. =13,96 dm3/d, Q roczne =5096 m3/r,
-   Wylotem WP1 przykanalikiem w km 3+493,2 kanału Kożuszna, położonym według współrzędnych geograficznych: N-51046’45,42”; E-15038’52,02”o średnicy Ø  0,20 m, na działce nr 377/2 i 329/3 obręb Wrociszów, wprowadzającym do wód kanału Kożuszna wody opadowe i roztopowe, w ilości:
     Q nom =0,95 dm3/s, Q max h. =4,96 m3/s, Q śr.dob. =0,01 m3/d, Q roczne =8294 m3/r,
  1. Wprowadzane do kanału Kożuszna oczyszczone w osadnikach wody opadowe i roztopowe nie mogą zawiera więcej niż:
  • zawiesiny ogólne  100 mg/l,
  • węglowodorów ropopochodnych 15 mg/l.
  1. Przewiduje się ustalenie warunków korzystania z pozwolenia wodnoprawnego:
1) Wykonanie urządzeń wodnych zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji wodnoprawnej, z uwzględnieniem wymogów zawartych w poszczególnych uzgodnieniach;
2) Utrzymywania drożności i w należytym stanie technicznym wylotów wód opadowych i   roztopowych oraz przepustu.
3) Prowadzenia minium dwa razy w roku czyszczenia osadników wód opadowych i roztopowych, usytuowanych przed wylotami wód opadowych i postępowania z odpadami zgodnie z ustawą o odpadach.
4) Podpisanie umowy z Lubuskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze na użytkowanie gruntu zajętego pod urządzenia wodne zgodnie z art. 20 Prawa wodnego.
5) Utrzymywanie ciągłości przepływu wody w kanale Kożuszna i rowie melioracji szczegółowej R-RU-B w trakcie wykonywanie inwestycji.
4. Przewiduje się wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód  - wprowadzanie wód opadowych i roztopowych  ww. wylotami, na okres 10 lat.
 
Niniejszym zawiadomieniem informuję  strony postępowania o możliwości brania aktywnego udziału w postępowaniu i umożliwiam zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań, zgodnie z art. 9, art. 10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
            Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  w Nowej Soli, na tablicy ogłoszeń sołectwa Wrociszów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Sól oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B w Nowej Soli.
 
 
Otrzymują:
  1. Wg rozdzielnika dołączonego do akt sprawy (w egz. archiwalnym)
 
Sprawę prowadzi:
Edmund Paleczny
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Nowa Sól ul. Moniuszki 3B, pok. Nr 208 (II piętro)
tel. 68 458 68 11
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Edmund Paleczny Data wytworzenia informacji: 2017-04-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edmund Paleczny Data wprowadzenia do BIP 2017-04-14 13:22:59
Wprowadził informację do BIP: Edmund Paleczny Data udostępnienia informacji: 2017-04-14 13:23:45
Osoba, która zmieniła informację: Edmund Paleczny Data ostatniej zmiany: 2017-04-14 13:23:45
Artykuł był wyświetlony: 275 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli