ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania BŚ.6341.14.2017.ŁJ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-27 14:23:10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania BŚ.6341.12.2017.ŁJ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-25 13:50:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akapit nr 2 - brak tytułu

Nowa Sól, dnia 24 kwietnia 2017 r. 
 
 
 
BŚ.6341.12.2017.ŁJ
 
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 
Działając na podstawie:
  • art. 61 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.),
  • art. 122 ust. 1 pkt 12 i art. 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.),
 
działając na wniosek z dnia 23 lutego 2017 r. (data wpływu: 08 marca 2017 r.) Pana Waldemara Bojanowskiego, reprezentującego Przedsiębiorstwo Projektowo Produkcyjne IdeaPro Sp. z o.o., ul. Inżynierska 8, 67-100 Nowa Sól, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego ( na:  wykonanie urządzenia wodnego rowu magazynująco-rozsączajacego na działce nr 28/7 w obrębie 5 Nowa Sól Miasto wpadającego do rowu oznaczonego działką nr 29/4 w obrębie 5 Nowa Sól Miasto; wykonanie wylotu wód opadowych i roztopowych na prawej skarpie ww. rowu; odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych  ww. wylotem, z budynku, placów i dróg  dojazdowych, ze zlewni o powierzchni 0,4941 ha ,
po zapoznaniu się z:
Operatem wodnoprawnym - nazwa inwestycji: Zakład produkcyjny: „Hala magazynowa z biurowcem” – adres inwestycji: 67-100 NOWA SOL Strefa Południowa działki geod. Nr 18/17, 18/18, 18/19, 19/8, 19/9, 28/5, 28/7, 29/4 obręb 0005 Nowa Sól;  opracowanym
w lutym 2017 r. przez mgr inż. Ryszarda Kaźmierczaka z Biura Projektowego RYSKA Ryszard Kaźmierczak, 63-210 ŻERKÓW, LUBNIA MAŁA 8,
Informuję, że dnia 08 marca 2017 r. - na wniosek strony – wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Projektowo Produkcyjnego IdeaPro Sp. z o.o., ul. Inżynierska 8, 67-100 Nowa Sól na: wykonanie urządzenia wodnego rowu magazynująco-rozsączajacego na działce nr 28/7 w obrębie 5 Nowa Sól Miasto wpadającego do rowu K1 oznaczonego działką nr 29/4 w obrębie 5 Nowa Sól Miasto; wykonanie wylotu wód opadowych i roztopowych na prawej skarpie ww. rowu; oraz odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych  ww. wylotem z placówi dróg  dojazdowych ze zlewni o powierzchni 0,4941 ha.
 
Część A Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych
I. 1. Wykonanie rowu magazynowo-rozsączajacego na działce nr 28/7 w obrębie 5 Nowa Sól miasto (położonego według współrzędnych geograficznych początek:
N-510,46’48.67”, E-15042’26.18”, koniec: N-510,46’48.67”, E-15042’28.27”) wpadającego do rowu K1, oznaczonego działką nr 29/4 w obrębie 5 Nowa Sól miasto,  zbierającego wody opadowe z zakładu
na działkach Nr 18/17, 18/18, 18/19, 19/8, 19/9, 28/5, 28/7 obręb 0005 Nowa Sól o następujących parametrach:
         - długość rowu - 95, 45 m,
         - szerokość – 4,60 m,
         - szerokość dna rowu 1,60 m,
      -  głębokość – 0,7 m
         - nachylenie skarp 0.5 : 1,
      - rzędna dna rowu na początki 66,75 m n.p.m., rzędna dna rowu na wylocie do rowu oznaczonego działką nr 29/4 w obrębie 5 Nowa Sól miasto 66,60 m n.p.m.,
       - przebiegającego w odległości 2,5 m od północnowschodniej granicy działki nr 28/3, którą stanowi droga gminna (Dolnoślaska)
      2. Wykonanie wylotu wód opadowych, na  działce  nr  28/7  w  obrębie  5  Nowa  Sól  Miasto na prawej skarpie rowu magazynowo-rozsączajacego o położonego (położenie według współrzędnych geograficznych N-510,46’48.78”, E-15042’25.9”), charakteryzujący się następującymi parametrami:
- średnica wylotu Ø 315 (króciec bosy rury PCW),
- rzędna dna wylotu 66,80 m n.p.m.,
- umocnienie skarpy rowu i dna przy wylocie na szerokości 2 m.
Część B Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód
I.    1. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do ziemi wód opadowych
i roztopowych wylotem Ø 315  ( po wykonaniu), zlokalizowanym na prawej skarpie rowu magazynowo-rozsączajacego na  działce  nr  28/7  w  obrębie  5  Nowa  Sól Miasto (położnym według współrzędnych geograficznych N-510,46’48.78”,
E-15042’25.9”), z dachu budynku, parkingów, placów i dróg dojazdowych - zakładu zlokalizowanego na działkach Nr 18/17, 18/18, 18/19, 19/8, 19/9, 28/5, 28/7obrębie 5 Nowa Sól Miasto (Południowa Strefa Przemysłowa), w ilości ogółem:
Qmax.s = 53,58 dm3/s
Qmax h = 60,08 m3/h ( ? )
Qśr,d = 2454,30m3/rok :92dni = 26,67 m3/d
QR= 0,600m x (3564x0,8 + 1377x0,9) =  2454,30m3/rok
w tym:
- wody opadowe i roztopowe z dachu budynku - wody umownie czyste, w ilości:
 
Qmax.s = 37,35 dm3/s
Qmax h =  …..    m3/h ( ? )
Qśr,d = 1710,72 m3/rok : 92dni = 18,58 m3/d
QR= 0,600mx3564 m2x0,8 = 1710,72 m3/rok
            przy założeniach:
            - powierzchnia  dachów 3564 m2,
            - współczynnik spływu powierzchniowego 0,8,
            - średni opad roczny 600 mm
 
- wody opadowe i roztopowe z placów, parkingów i dróg (wody opadowe zanieczyszczone węglowodorami  ropochodnymi ), po ich oczyszczeniu w separatorze  substancji ropochodnych, w ilości:
Qmax.s = 16,23 dm3/s
Qmax h = ……. m3/h ( ? )
Qśr,d = 743,58,m3/rok : 92dni = 18,58 m3/d
QR= 0,600m x 1377 m2x0,9 = 743,58 m3/rok
przy założeniach:
            - powierzchnia  dachów 1377 m2,
            - współczynnik spływu powierzchniowego 0,9,
            - średni opad roczny 600 mm,
 
2.   Stężenie zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych, z placów, parkingów i dróg nie może przekraczać  wiecej niż:
zawiesina ogólna 100 mg/dm3
substancje ropopochodne 15 mg/dm3.
3.   Wskazuje się miejsce poboru próbek do analizy ścieków z placów parkingów i dróg  - pierwsza studzienka za separatorem – Sd5 ( rysunek OW-01 Operatu…).
II. Przewiduje się zobowiązać wprowadzającego wody opadowe z placów parkingów i dróg do:
1) Przeprowadzenia analiz 2- krotnie w ciągu roku w okresie wiosny i jesieni w zakresie jak w punkcie I.2. w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia i przekazania wyników do tut. organu.
2)   W następnych latach gdy spełnione będą warunki jak wyżej dokonywanie przeglądu eksploatacyjnego separatora dwa razy do roku i odnotowywanie ich w zeszycie eksploatacji.
  Postępowania z osadami ściekowymi zgodnie z ustawą o odpadach i prowadzenie ewidencji ilości wytwarzanych odpadów.
 
III. Przewiduje się ustalić termin ważności pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych do dnia 30 kwietnia  2027 roku zgodnie z art. 127 ust. 3 Prawa wodnego.
III. Niniejszym zawiadomieniem zapewniam aktywny udział stronom postępowania
i umożliwiam zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów  i  materiałów  oraz  zgłoszenie  żądań,  zgodnie  z  art.  9,  art.  10 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (
tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ul Piłsudskiego 12 oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B.
 
* numery działek na których prowadzona będzie inwestycja zmieniono – dostosowano do stanu zgodnego z ewidencją grutów. 
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. według rozdzielnika do akt sprawy dołączonego do akt sprawy
 
 
Sprawę prowadzi:
Edmund Paleczny Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul Moniuszki  3B, pok.208, tel. 068 4586811

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Edmund Paleczny Data wytworzenia informacji: 2017-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edmund Paleczny Data wprowadzenia do BIP 2017-04-25 13:50:37
Wprowadził informację do BIP: Edmund Paleczny Data udostępnienia informacji: 2017-04-25 13:51:02
Osoba, która zmieniła informację: Edmund Paleczny Data ostatniej zmiany: 2017-04-25 13:51:01
Artykuł był wyświetlony: 50 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania BŚ.6341.08.2017.MN

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-20 08:45:12

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania BŚ.6341.13.2017.ŁJ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-14 13:22:59

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego - BŚ.6740.90.2017.MP

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-31 13:46:19

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego - BS.6740.665.2015.KG

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-31 09:54:16

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-31 09:52:32

Obwieszczenie Starosty - rozbudowa drogi powiatowej nr 1050F

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-12 14:05:57

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego - decyzja nr 4/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-05 13:30:42

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu