ˆ

Obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego do sprawy BŚ.6341.48.2017.EP

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-13 14:52:57 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-13 14:53:13 przez Edmund Paleczny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowa Sól, dnia 11 września 2017r.
 
 
 
BŚ.6341.48.2017.EP
 
Zawiadomienie
o wszczęciu  postępowania
 
Działając na podstawie:
 • art. 61 § 4,  art. 9, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z  2017r. poz. 1257),
-     art. 122 ust. 1 pkt 1 , w związku z art. 37 pkt. 2 i art. 138 ust. 1, art. 140 – ustawy z dnia 11 maja 2017 r. Prawo Wodne  (tj. Dz. U. z 2017r. poz.1121);                            
-     działając - na wniosek strony - z dnia 22 sierpnia 2017r. Pani Agnieszki Andrzejewskiej z Biura Projektów „VORTEX” ul. Podmiejska Boczna 11, 66-400 GORZÓW WLKP.  występującej na mocy pełnomocnictwa z dnia 21 sierpnia 2017r. znak: SSE/BZ/593/2017 Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 66-470 Kostrzyn nad Odrą ul. Orła Białego 22 w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków do wód – odprowadzanie wód deszczowych z terenu podstrefy Nowa Sól Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Nowej Soli do rzeki Czarna Strużka  (zlewnia zbiornika nr 4) w km 3+872, w ilości 117 l/s  oraz o wygaszenie decyzji Starosty Nowosolskiego z dnia 02 lipca 2010 r. znak: BŚ.XII.6223-17/10 w części B dotyczącej szczególnego korzystania z wód,
po zapoznaniu się z:
 •  „Operatem wodno-prawnym na szczególne korzystanie z wód  - wprowadzanie ścieków do wód – odprowadzanie wód deszczowych z terenu podstrefy Nowa Sól Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. do rzeki Czarna Strużka  (zlewnia zbiornika nr 4) w Nowej Soli”, opracowanym w lipcu 2017 r. przez mgr inż.. Wojciecha Pestkę i mgr inż. Agnieszkę Andrzejewską z Biura Projektów „VORTEX” ul. Podmiejska Boczna 11, 66-400 GORZÓW WLKP.,
 • decyzją Starosty Nowosolskiego z dnia 02 lipca 2010 r. znak: BŚ.XII.6223-17/10 pozwoleniem wodnoprawnym na wykonanie wylotu wód opadowych w km 3+872 rzeki Czarna Stróżka i odprowadzanie tym wylotem wód opadowych z dróg, placów
  i dachów - zgromadzonych w zbiorniku nr 4 na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Nowej Soli,
Informuję, że – na wniosek strony – wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. ul. Orła Białego 22, 66-470 KOSTRZYN nad Odrą na:
I. Szczególne korzystanie z wód
Odprowadzanie – do wody – oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, istniejącym wylotem betonowym na lewym brzegu Czarnej Strużki w km 3+872, na działce Nr 14/5 w obrębie Nr 6 Nowa Sól – Miasto, należącej do Gminy Nowa Sól - Miasto, w punkcie oznaczonym współrzędnymi  geograficznymi N-51049’37.09”
E-15041’59.48”– za pośrednictwem zbiornika retencyjnego Nr 4 o poj. Czynnej 2.500 m3, zbierającego wody opadowe i roztopowe ze zlewni*, jak niżej, o stężeniu zanieczyszczeń nie więcej niż:
zawiesina ogólna – 100 mg/l,
węglowodorów ropopochodnych  - 15 mg/l,
w ilości :
Q s max =  117,0  l/s *
Q h max. =  421,2 m3/h
Qd śr. =  97,5 m3/h
Qr max = 32.190 m3/rok
* ze zlewni obejmującej powierzchnia dróg i placów  4,09 ha i powierzchnie dachów 3,59 ha,  z tego tereny należące do:
a) K-S SSE
Nr działki nr 14/11, 59/3, 54/7, 52/9, 64/10, 64/4, 57/2, 52/1 w obrębie 6 Nowa Sól – Miasto, powierzchnia dróg i placów 0,22 ha;
b) Alumetal Sp. z o.o.
Nr działki nr 52/13, 57/5, 59/1  w obrębie 6 Nowa Sól – Miasto,  powierzchnia dróg
i placów 3,15 ha, powierzchnia dachów 2,48 ha;
c) Elektropoli-Galwanotechnika Sp. z o.o.
Nr działki nr 59/4, 64/11  w obrębie 6 Nowa Sól – Miasto,  powierzchnia dróg
i placów 0,2 ha, powierzchnia dachów 1,12 ha;
przy założeniach:
- maksymalny opad roczny -  0,495 m,
- średni opad dobowy – 0,0015 m/dobę,
- maksymalne obliczeniowe natężenie deszczu 131 l/s/ha,
- współczynnik opóźnienia odpływu ze zlewni 0,71,
- współczynnik spływu dla dróg i placów 0,8,
- współczynnik spływu dla dachów 0,9.
 1. Przewiduje się zobowiązać wnioskodawcę do:
1.   Poboru próbek oczyszczonych ścieków z wylotu, jak wyżej i poddanie analizie odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, 2 – krotnie w ciągu pierwszego roku obowiązywania pozwolenia, w okresie wiosny i jesieni w zakresie j.w.
i przekazania wyników analiz do Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Rolnictwa tut. Starostwa.
2.   W następnych latach gdy spełnione będą warunki jak wyżej dokonywanie przeglądu eksploatacyjnego urządzeń oczyszczających dwa razy do roku
i odnotowywanie ich w zeszycie eksploatacji.
3.   Postępowania z osadami ściekowymi zgodnie z ustawą o odpadach.
Naprawy ewentualnych szkód, powstałych w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego.
III. Przewiduje się zastrzec, że:
1.   Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeżeli inwestor nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń stało się ostateczne.
 1. Nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.
 2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
 3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
  1. Przewiduje się ustalić termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Czarna Strużka do dnia 31 sierpnia 2027 r.
V. W niniejszym postępowaniu przewiduje się wygasić – na wniosek strony – część B pozwolenia  wodnoprawnego - decyzji Starosty Nowosolskiego z dnia 02 lipca 2010 znak: BŚ.XII.6223-17/10, udzielonej dla Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą na szczególne korzystanie z wód, na podstawie art. 138 ust. 1 ww. Prawa wodnego.
Niniejszym zawiadomieniem informuję  strony postępowania o możliwości brania aktywnego udziału w postępowaniu i umożliwiam zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań, zgodnie z art. 9, art. 10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
            Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 12 oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B w Nowej Soli.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Edmund Paleczny Data wytworzenia informacji: 2017-09-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edmund Paleczny Data wprowadzenia do BIP 2017-09-13 14:52:57
Wprowadził informację do BIP: Edmund Paleczny Data udostępnienia informacji: 2017-09-13 14:53:13
Osoba, która zmieniła informację: Edmund Paleczny Data ostatniej zmiany: 2017-09-13 14:53:13
Artykuł był wyświetlony: 257 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu