ˆ

Obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego do sprawy BŚ.6341.41.2017.EP

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-08-28 14:59:47 Informacja ogłoszona dnia 2017-08-28 15:00:06 przez Edmund Paleczny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowa Sól, dnia 28 sierpnia 2017 r.
 
BŚ.6341.41.2017.EP
 
Zawiadomienie
o wszczęciu  postępowania
 
Działając na podstawie:
 • art. 61 § 1,  art. 9 i art. 10 § 1 i art.50 ust. 1 oraz 77 ust. 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z  2017 r. poz. 1257),
 • art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 127 ust. 6 i ust. 7, art. 135 pkt 1 oraz  art. 140 ust. 1 - ustawy
  z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne  (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121),
po zapoznaniu się z:
-     wnioskiem z dnia    02 sierpnia 2017r. Magdaleny Kowalskiej występującej na mocy pełnomocnictwa z dnia 01.01.2017r. Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ,,USKOM”  Sp. z o.o. w Kożuchowie, ul. Elektryczna 9,  67-120 KOŻUCHÓW w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia publicznej drogi gminnej w Cisowie do rowu melioracji szczegółowej R-Br-A-42, wraz
z uzupełnieniem z dnia 11 sierpnia 2017r.
-     „Operatem wodnoprawnym – NAZWA OPRACOWANIA - Odprowadzanie wód opadowych
i roztopowych pochodzących z odwodnienia drogi publicznej, drogi gminnej w Cisowie do rowu melioracji szczegółowej R-Br-A-42  opracowanym w kwietniu 2017r. przez mgr inż. Magdalenę Kowalską,
-     decyzją nr 4/17 Burmistrza Kożuchowa z dnia 13 czerwca 2017r. znak: GK.6733.4.2017.AM
o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej z drogi gminnej do istniejącego cieku – dz. Nr ewid. 93/1, 92, 66 obręb Cisów gm. Kożuchów,
Informuję, że - na wniosek strony -   wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla  Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ,,USKOM”  Sp.  z  o. o.
w Kożuchowie, ul. Elektryczna 9, 67-120 KOŻUCHÓW na:
I. Wykonanie urządzenia wodnego wylotu wód opadowych i roztopowych:
1.   Wykonanie wylotu betonowego o średnicy Ø 315 położonego na prawym brzegu rowu melioracji szczegółowej o symbolu R-Br-A-42, na działce nr 92 w obrębie Cisów, należącej do Gminy Kożuchów, położonym według współrzędnych geograficznych: N-51043’1.408”;
E-15036’34.143”,  wprowadzającego  wody  opadowe  i  roztopowe zebrane kanalizacją deszczową z drogi gminnej oznaczonej działką nr 93/1 w obrębie Cisów,  o charakterystyce:
   - wylot betonowy zabezpieczony klapą zwrotną, zakończony dokiem wylotowym długości 0,9 m i szerokości 0,88 m, z bokami uformowanymi z nachyleniem, jak skarpa  rowu,
- rzędna dna wylotu 172,65 m n.p.m.,
- rzędna dna rowu  172.60 m n.p.m.,
-  rzędna istniejącego terenu przed wylotem 173,30 m n.p.m.,
- zabezpieczenie skarpy i dna przy wylocie – okładzina z kamienia łamanego o gr. 0,25 m na podbudowie betonowej gr. 20 cm do wysokości ścianki czołowej wylotu; umocnienie dna cieku w obrębie wylotu wykonać narzutem z kamienia łamanego typu ciężkiego warstwą o gr. 50 cm pasem o szerokości 2 m, na długości do mostu oraz powyżej wylotu na długości 2 m,
-  nad wylotem jednostronna barierka wysokości 1,1 m.
II. Szczególne korzystanie z wód, wprowadzanie – do ziemi - wód opadowych i roztopowych wylotem o średnicy Ø 315 położonym na prawym brzegu rowu melioracji szczegółowej
o symbolu
R-Br-A-42 na działce nr 92 w obrębie Cisów, należącej do Gminy Kożuchów, położonym według współrzędnych geograficznych: N-51043’1.408”; E-15036’34.143, zebranych wpustami ulicznymi jak na rys. 1 Operatu…,  w ilości:
Q nom = 66,96  dm3/s
Q max h. =241,056 m3/godz.
Q śr.dob. =47,4 m3/dobę
Q roczne = 4.363,2 m3/rok
- z powierzchni utwardzonej masą bitumiczną 0,6060 ha
- przy współczynniku spływu powierzchniowego,
- natężeniu deszcz nawałnicowego w 130  dm3/s/ha.
- średni opad roczny 600 mm,
- ilość dni deszczowych w roku 92, 
- współczynnik spływu powierzchniowego 0,85.
III. Przewiduje się zobowiązać Wnioskodawcę do:
 1. Przeprowadzenie badań kontrolnych jakości odprowadzanych wód opadowych wylotem
  w okresie wiosny i jesieni pierwszego roku eksploatacji instalacji.
 2. Przeprowadzenia co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń. wodnych - eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi
  i konserwacji, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji.
 3. Postępowania z osadami ściekowymi zgodnie z ustawą o odpadach.
 4. Naprawy ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, powstałym w związku
  z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego.
 5. Ponoszenia odpowiedzialności materialnej w stosunku do osób trzecich w wypadku wyrządzenia szkód tym osobom w wyniku normalnego lub niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
IV. Przewiduje się wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
- wprowadzanie wód opadowych i roztopowych ww. wylotem, do dnia 30 lipca 2027 r.
Niniejszym zawiadomieniem informuję  strony postępowania o możliwości brania aktywnego udziału w postępowaniu i umożliwiam zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań, zgodnie z art. 9, art. 10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
            Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, na tablicy ogłoszeń sołectwa Cisów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Kożuchów oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B w Nowej Soli.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Edmund Paleczny Data wytworzenia informacji: 2017-08-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edmund Paleczny Data wprowadzenia do BIP 2017-08-28 14:59:47
Wprowadził informację do BIP: Edmund Paleczny Data udostępnienia informacji: 2017-08-28 15:00:06
Osoba, która zmieniła informację: Edmund Paleczny Data ostatniej zmiany: 2017-08-28 15:00:06
Artykuł był wyświetlony: 189 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu