ˆ

Obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego do sparwy BŚ.6341.38.2017.EP

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-08-09 11:42:12 Informacja ogłoszona dnia 2017-08-09 11:42:20 przez Edmund Paleczny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowa Sól, dnia 09 sierpnia 2017 r. 
BŚ.6341.38.2017.EP
 
Zawiadomienieo
                                     o wszczęciu postępowania                                  
                                                                                                                                                                                                                                                     
 Na podstawie:
art. 64 ust. 1, art. 77 ust. 1, art. 50 ust. 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1257),art. 122 ust.1 pkt  1 i 3, art. 132  i art. 140 ust 1 - ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1221);działając na wniosek z dnia 26 czerwca 2017 r. Pana Grzegorza Płuzińskiego, reprezentującego ,,Ecothesis” Grzegorz Płuziński, ul. Krakowska 127, 50-428 Wrocław, występującego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 6 czerwca 2017 r. w imieniu TOMS Polska Sp. z o.o. ul. Okrężna 27, 64-100 Leszno w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do zbiornika Z-1 oraz na szczególne korzystanie z wód odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w ilości 945,23 l/s wylotem do kanalizacji deszczowej do zbiornika Z-1,
po zapoznaniu się z:- „Operatem wodnoprawnym na wykonanie urządzenia wodnego (wylot kanalizacji deszczowej do zbiornika Z-1) oraz szczególne korzystanie z wód (odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w ilości 945,23 l/s wylotem kanalizacji deszczowej do zbiornika Z-1)  - Zakład którego wniosek dotyczy: TOMS Polska Sp. z o. o. ul. Okrężna 27, 64-100 LESZNO, opracowanym przez mgr inż. Justynę Rudak,
- uzupełnieniem do ww. Operatu - e-mail Grzegorza Płuzińskiego, z dnia 07 sierpnia 2017r. 
 
Informuję, że - na wniosek strony – wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla TOMS Polska Sp. z o. o. ul. Okrężna 27, 64-100 LESZNO na:
Część A. Wykonanie urządzeń wodnych
I.  Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej na lewym brzegu zbiornika Z- 1 na działce nr 836/2 w obrębie 4 Nowa Sól - Miasto należącego do Gminy Nowa Sól o statusie miejskim (położonego według współrzędnych geograficznych: N-510,46’59.86”, E-15042’56.90”), wprowadzającego wody opadowe i roztopowe zebrane wpustami deszczowymi do kanalizacji deszczowej z działek Nr:  827/7, 827/8, 826/1, 821/1, 815/1, 814/1, 809/3, 809/4, 809/5, 809/6, 814/2, 813/1, 815/3, 815/4, 821/2, 820/3, 820/4, 826/2, 827/11, 828/1, 829/1, 830/1, 831/5, 831/3, 827/9, 827/5, 835/3, 837/6, 827/10, 827/12, 828/2, 829/2, 830/2, 831/6, 827/6, 834, 835/4, 831/4, 836/1, 837/7  w obrębie 4 Nowa Sól - Miasto,  charakteryzującego się następującymi parametrami:
-     wylot betonowy o średnicy wylotu Ø 1200 mm, z klapą zwrotną i z betonowym dokiem wylotowym
,-     dok wylotowy obudowujący wylot: długość 8 m i szerokość 3 m (po 4 m lekkiego spadku dno doku opada do poziomu dna zbiornika), boki doku wylotowego betonowe pionowe opadające, od poziomu 68,30 m n.p.m. (nad wylotem) do poziomu lustra wody 64,76 m n.p.m.(rzędna lustra wody), a następnie pionowo do dna zbiornika,
 -     rzędna dna wylotu 64,76 m m n.p.m.,
--    nad  rurą wylotową nasyp ziemny grubości 80 cm, z uformowaną skarpą (z nasypem skarpowym na poziomie 68 m n.p.m
.Część B. Szczególne korzystanie z wódI.    Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie - do ziemi -  wód opadowych
i roztopowych wylotem Ø 1200 mm  (po wykonaniu), zlokalizowanym na lewym brzegu zbiornika Z-1 na działce nr 836/2 w obrębie 4 Nowa Sól – Miasto, należącym do Gminy Nowa Sól o statusie miejskim (położonego według współrzędnych geograficznych: N-510,46’59.86”, E-15042’56.90”, wprowadzającego wody opadowe i roztopowe zebrane wpustami deszczowymi kanalizacji deszczowej z działek Nr:  827/7, 827/8, 826/1, 821/1, 815/1, 814/1, 809/3, 809/4, 809/5, 809/6, 814/2, 813/1, 815/3, 815/4, 821/2, 820/3, 820/4, 826/2, 827/11, 828/1, 829/1, 830/1, 831/5, 831/3, 827/9, 827/5, 835/3, 837/6, 827/10, 827/12, 828/2, 829/2, 830/2, 831/6, 827/6, 834, 835/4, 831/4, 836/1, 837/7  w obrębie 4 Nowa Sól – Miasto, w tym z dachów budynków i budowli, utwardzonych parkingów, placów i dróg dojazdowych - zakładu budowanego w Południowej Strefa Przemysłowej w Nowej Soli przy ul Śląskiej, w ilości ogółem:
Q h max = 3402,83 m3/h
Qśr,d = = 274,61 m3/d
Qr max =  45.035 m3/rok
w tym: 
1. wody opadowe i roztopowe z dachów budynku - wody umownie czyste, w ilości:
Q h max =  2042,46  m3/h  
Qśr,d = 29.981 m3/rok :  164 dni = 182,81 m3/d
Qr max = 600 mm x 6.94 ha x 0,9 x 10 = 29.981 m3/rok      
przy założeniach:      
- powierzchnia  dachów 6,94 ha,     
- współczynnik filtracji 0,9,     
- współczynnik opóźnienia odpływu 0,8,      
- średni opad roczny 600 mm,      
- średnia ilość dni opadowych w roku 164,
2.   wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych: placów, parkingów i   dróg (wody opadowe zanieczyszczone substancjami  ropochodnymi ), w ilości:
Q h max = 1360.37 m3/h
Qśr,d = 15.055 m3/rok : 164 dni = 91,80 m3/d
Qr max = 600 mm x 3,69 ha x 0,85 x 0, 8 x 10 = 15.055 m3/rok
z  powierzchni 17255 m2  - w I etapie budowy - po ich oczyszczeniu, w osadniku Ecol-Unicon typu OS  2000/4,0  i separatorze lamelowym substancji ropochodnych typu Ecol-Unicon typu NS30 ESL 30/300, o przepływie nominalnym 30 l/s i przepływie maksymalnym 300 l/s;oraz ,
z dodatkowej powierzchni 19608 m2 - po rozbudowie - po ich oczyszczeniu urządzeniami na nowej nitce kanalizacyjnej dodatkowym osadnikiem Ecol-Unicon typu OS  2000/4,0  i separatorem  lamelowym substancji ropochodnych typu Ecol-Unicon typuNS30 ESL 30/300, o przepływie nominalnym 30 l/s i przepływie maksymalnym 300 l/s;
przy założeniach:
 - powierzchnia  placów parkingów i dróg 3,69 ha,      
- współczynnik filtracji 0,85,      
- współczynnik opóźnienia odpływu 0,8,
 - średni opad roczny 600 mm,    
 - średnia ilość dni opadowych w roku 164,
II.  Zanieczyszczenia w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych, z placów, parkingów i dróg nie mogą przekraczać stężenia:
:zawiesina ogólna 100 mg/dm3
substancje ropopochodne 15 mg/dm
3.      Wskazuje się miejsca poboru próbek do analizy ścieków z placów parkingów i dróg  - pierwsze studzienki za separatorami – rysunek OW-01 Operatu… .
III. Przewiduje się zobowiązać wprowadzającego wody opadowe z placów parkingów i dróg do:
1)   Dokonywanie przeglądu eksploatacyjnego separatorów dwa razy do roku i odnotowywanie ich w zeszycie eksploatacji,
2)  Przeprowadzenia analizy odprowadzanych ścieków (wód opadowych i roztopowych)2- krotnie w ciągu pierwszego roku eksploatacji instalacji, w okresie wiosny i jesieni w zakresie jak w punkcie II. niniejszej decyzji i przekazania wyników do tut. organu.
3)   Postępowania z osadami ściekowymi zgodnie z ustawą o odpadach i prowadzenie ewidencji ilości wytwarzanych odpadów
.IV. Przewiduje się zastrzec, że:
Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeżeli inwestor nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń stało się ostateczne
.Nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.
Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
Niniejsze pozwolenie nie zwalnia inwestora z obowiązku prawnego uregulowania wykonania urządzenia w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane.
IV. Przewiduje się ustalić termin ważności pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych do dnia 30 czerwca 2027 roku zgodnie z art. 127 ust. 3 Prawa wodnego.Niniejszym zawiadomieniem zapewniam aktywny udział stronom postępowania
i umożliwiam zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów  i  materiałów  oraz  zgłoszenie  żądań,  zgodnie  z  art.  9,  art.  10 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ul Piłsudskiego 12 oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Edmund Paleczny Data wytworzenia informacji: 2017-08-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edmund Paleczny Data wprowadzenia do BIP 2017-08-09 11:42:12
Wprowadził informację do BIP: Edmund Paleczny Data udostępnienia informacji: 2017-08-09 11:42:20
Osoba, która zmieniła informację: Edmund Paleczny Data ostatniej zmiany: 2017-08-09 11:42:19
Artykuł był wyświetlony: 402 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu