ˆ

Obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego do sprawy BŚ.6341.26.2017

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-08-07 11:55:44 Informacja ogłoszona dnia 2017-08-07 11:55:51 przez Edmund Paleczny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowa Sól, dnia 25 maja 2017 r.
 
BŚ.6341.26.2017.EP
 
Zawiadomienie
o wszczęciu  postępowania
 
Działając na podstawie:
-         art. 61 § 4,  art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z  2016 r. poz. 23 ze zm.),
-         art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 127 ust. 6 i ust. 7, art. 135 pkt 1 oraz  art. 140 ust. 1 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne  (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.),
po zapoznaniu się z:
-     wnioskiem z dnia 18 kwietnia 2017 r. znak: ZDW-ZG-WD-2210-9/2015 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Al. Niepodległości 32, 65-042 ZIELONA GÓRA, działającego na mocy pełnomocnictwa Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. (uchwała NR 158/2099/16), w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych dla inwestycji pn.: ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 297 od km 2+600,00 do km 4+600,00 w m. Wrociszów”,
-     „Operatem wodnoprawnym na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Kanału Kożuszna oraz budowę urządzeń wodnych tj. wylotów betonowych:
Wyl. 1 w km 3+575 Kanału Kożuszna , działki nr 383, 221/2 – obręb Wrociszów,
Wyl. 2 w km 3+304 Kanału Kożuszna , działki nr 377/2, 329/3 – obręb Wrociszów,
Wyl. 3 w km 2+985,6 Kanału Kożuszna , działki nr 329/4, 377/1 – obręb Wrociszów,
Wyl. 4 w km 2+927 Kanału Kożuszna , działki nr 329/4, 377/1 – obręb Wrociszów,
Wp 1 w km 3+493,2 Kanału Kożuszna , działki nr 377/2 – obręb Wrociszów,
z rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 297 w miejscowości Wrociszów, oraz na przebudowę urządzenia wodnego tj. przepustu drogowego DN 500 w ciągu rowu melioracji szczególowej R-Ru-B i Kanału Kożuszna – działka nr 327, 374, 328, 329/4, 377/1 – obręb Wrociszów - obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku od km 2+600,00 do km 4+600,00 w m. Wrociszów”, opracowanym w lutym 2017 r. przez Biuro Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kobylogórska 16A,
 
Informuję, że - na wniosek strony -  dnia 20 kwietnia  2017 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Województwa Lubuskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich al. Niepodległości 32, 65-042 na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku od km 2+600,00 do km 4+600,00, po ich oczyszczeniu w osadnikach:
I. 1.   Wylotem  nr 1 w km 3+575 kanału Kożuszna, położonym według współrzędnych geograficznych: N-51046’43,48”; E-15038’49,24”, betonowym, o średnicy Ø 0,4 m, położonym na działce nr 383 i 221/2 obręb Wrociszów wprowadzającym do wód kanału Kożuszna wody opadowe i roztopowe,  w ilości:
Q nom =11,35 dm3/s,
Q max h. =59,06 m3/s,
Q śr.dob. =13,96 m3/d,
Q roczne =5096 m3/r,
2.   Wylotem  nr 2 w km 3+304 kanału Kożuszna, położonym według współrzędnych geograficznych: N-51046’50,81”; E-15038’55,50” - betonowym, o średnicy Ø 0,315 m, położonym na działce nr 377/2 i 329/3 obręb Wrociszów,  wprowadzającym do wód kanału Kożuszna wody opadowe i roztopowe, w ilości :
Q nom =2,78 dm3/s,
Q max h. =14,47 m3/s,
Q śr.dob. =3,42 dm3/d,
Q roczne =1248,96 m3/r,
3.   Wylotem nr 3 w km 2+985,6 kanału Kożuszna, położonym według współrzędnych geograficznych: N-51047’0,8”; E-15039’0”, betonowym, o średnicy Ø 0,315 m, na działce nr 329/4 i 377/1 obręb Wrociszów, wprowadzającym do wód kanału Kożuszna wody opadowe i roztopowe, w ilości:
Q nom =3,96 dm3/s,
Q max h. =20,58 m3/s,
Q śr.dob. =4,68 dm3/d,
Q roczne =1775,43  m3/r,
4.   Wylotem  nr 4 w km 2+927 kanału Kożuszna, położonym według współrzędnych geograficznych: N-51047’2,62”; E-15039’0,78”, betonowym, o średnicy Ø 0,4 m, położonym na działce nr 329/4 i 377/1 obręb Wrociszów, wprowadzającym do wód kanału Kożuszna wody opadowe i roztopowe, w ilości
      Q nom =11,35 dm3/s, Q max h. =59,06 m3/s, Q śr.dob. =13,96 dm3/d, Q roczne =5096 m3/r,
5.   Wylotem WP1 przykanalikiem w km 3+493,2 kanału Kożuszna, położonym według współrzędnych geograficznych: N-51046’45,42”; E-15038’52,02”o średnicy Ø  0,20 m, na działce nr 377/2 i 329/3 obręb Wrociszów, wprowadzającym do wód kanału Kożuszna wody opadowe i roztopowe, w ilości:
Q nom =0,95 dm3/s,
Q max h. =4,96 m3/s,
Q śr.dob. =0,01 m3/d,
Q roczne =8294 m3/r,
II.          Wprowadzane do kanału Kożuszna oczyszczone w osadnikach wody opadowe i roztopowe nie mogą zawierać więcej niż:
- zawiesiny ogólne  100 mg/l,
-  węglowodorów ropopochodnych 15 mg/l.
III.       Przewiduje się zobowiązać Wnioskodawcę do:
1.      utrzymania urządzeń do oczyszczania i odprowadzania ścieków w pełnej sprawności technicznej oraz prowadzenia ich prawidłowej eksploatacji;
2.      przeprowadzenia co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń. Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi
i konserwacji, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji;
3.      postępowanie z osadami ściekowymi zgonie z ustawą o odpadach;
4.      naprawy ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, powstałym w związku
z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego
5.      przeprowadzenie badań kontrolnych jakości odprowadzanych wód poszczególnymi wylotami w okresie wiosny i jesieni pierwszego roku eksploatacji
6.      ponoszenia odpowiedzialności materialnej w stosunku do osób trzecich w wypadku wyrządzenia szkód tym osobom w wyniku normalnego lub niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
7.      Podpisanie umowy z Lubuskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze na użytkowanie gruntu zajętego pod urządzenia wodne zgodnie z art. 20 Prawa wodnego.
IV. Przewiduje się wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód  - wprowadzanie wód opadowych i roztopowych  ww. wylotami, na okres 10 lat.
 
Niniejszym zawiadomieniem informuję  strony postępowania o możliwości brania aktywnego udziału w postępowaniu i umożliwiam zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań, zgodnie z art. 9, art. 10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w terminie 7 dni
od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
            Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego   w Nowej Soli, na tablicy ogłoszeń sołectwa Wrociszów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Nowa Sól oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B w Nowej Soli.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Edmund Palecznmy Data wytworzenia informacji: 2017-05-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edmund Paleczny Data wprowadzenia do BIP 2017-08-07 11:55:44
Wprowadził informację do BIP: Edmund Paleczny Data udostępnienia informacji: 2017-08-07 11:55:51
Osoba, która zmieniła informację: Edmund Paleczny Data ostatniej zmiany: 2017-08-07 11:55:51
Artykuł był wyświetlony: 355 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu