ˆ

Obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego do BŚ.6341.36.2017.EP

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-07-27 13:56:32 Informacja ogłoszona dnia 2017-07-27 13:56:47 przez Edmund Paleczny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowa Sól, dnia 07 lipca 2017 r.
 
BŚ.6341.36.2017.EP
 
 
Zawiadomienie
o wszczęciu  postępowania
 
Działając na podstawie:
 • art. 61 § 4,  art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z  2017r. poz. 1257),
 • art. 9 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2, art. 122 ust. 1 pkt 3, pkt. 4, art. 127 ust. 6 i ust. 7, art. 135 pkt 1 oraz  art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne  (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.),
po zapoznaniu się z:
 • wnioskiem Gminy Otyń z dnia  21 czerwca 2017 r., złożonym przez Pana Andrzeja Szewczyk, właściciela Biura Projektów-Dróg i Mostów PRODiM ul. Portowa 4/4 ,
  67-100 Nowa Sól na mocy upoważnienia Wójta Gminy Otyń z dnia 13 lipca 2016 r. znak: RA077.14.2016,
-     Operatem wodnoprawnym - OBIEKT: „Odprowadzenie wód opadowych z budowanej drogi gminnej (ul. Ogrodowa) w Otyniu, a także budowa wylotu kanalizacji deszczowej i budowa (przebudowa) urządzeń wodnych” - INWESTOR: Gmina Otyń, ul. Rynek 1, 67-106 OTYŃ , opracowanym w czerwcu 2017r.,  przez mgr inż. Krzysztofa Komar,
 
Informuję, że - na wniosek strony – wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania dla Gminy Otyń reprezentowanej przez Wójta Gminy Otyń  ul. Rynek 1, 67-100 OTYŃ pozwolenia wodnoprawnego na:
 
Część A. Wykonanie urządzeń wodnych:
 
I.1. Rów przydrożny R1 - początek w km 0+009 przebudowywanej drogi na działce nr 173 w obrębie Konradowo, koniec w km 0+452 przebudowywanej drogi na działce nr 576/3 w obrębie Otyń, o parametrach, jak niżej:
- współrzędne geograficzne: początek: N-51°50’38,82”, E-15°41’23,42”   koniec: N 51° 50’40,29”, E 15° 41’46,23”,
- długość: 443,0 m,
- rzędna dna rowu w km 0+009 na początku przebudowywanej drogi - 63,20 m n.p.m.,
- rzędna dna rowu w km 0+452 na końcu przebudowywanej drogi 62,38  m n.p.m.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
- szerokość dna  0,4 m.
2. Przepust P1 na rowie R1, o średnicy Ø 0,6 m, w km 0+068 przebudowywanej drogi, na działce nr 173 obręb Konradowo, oraz na działce nr 577 i 576/3 w obrębie Otyń, położenie według współrzędnych geograficznych: N 51° 50’39,45” E 15° 41’ 26,23”, o parametrach, jak niżej:                                                                                                
- przepust z rury karbowanej z polietylenu o średnicy  0,6 m, posadowiony na podsypce z pospółki grubości 20 cm,                                                                                               
- długość: 9,0 m,
- rzędna dna przepustu na wlocie  63,12 m n.p.m.,                                                                                
- rzędna dna przepustu na wylocie 63,07  m n.p.m.,
- przyczółki betonowe grubości 0,4 m.
 
3. Przepust P2 na Rowie R1 – o średnicy Ø 0,6 m, w km 0+285 przebudowywanej drogi, na działce nr 576/3 w  obrębie Otyń, położony według współrzędnych geograficznych: N 51° 50’39,91” E 15° 41’ 37,30”,  o parametrach, jak niżej:
- przepust z rury karbowanej z polietylenu,. o średnicy Ø 0,6 m, posadowiony na   podsypce z pospółki grubości 20 cm,     
- długość: 9,0 m,                                                                                                        
- rzędna dna przepustu na wlocie 62,81 m n.p.m.,                                                                           - rzędna dna przepustu na wylocie 62,76 m n.p.m.,
- przyczółki betonowe grubości 0,4 m,
4. Wylot betonowy W1 na prawym brzegu rowu R1, w km 0+362 przebudowywanej drogi z rurą wylotową o średnicy Ø 200 i dokiem wylotowym długości 50 cm
i  szerokości 50 cm,
na działce nr 576/3 w obrębie Otyń, położony według współrzędnych geograficznych: N 51°50’40,18”, E 15°41’41,37”,  o parametrach,
jak niżej:
 - rzędna dna rury wylotowej 62,75 m n.p.m.,
 - umocnienie skarpy pod wylotem i dna rowu narzutem kamiennym na długości 2 m.                                                       
5.  Wylot   S1 ( ściek skarpowy z betonowych korytkowych elementów prefabryko-
wanych) na prawym brzegu rowu  R1 w km 0+398
przebudowywanej drogi, na działce nr 576/3 w obrębie Otyń, położonym według współrzędnych geograficznych: N 51°50’40,25” E 15°41’43,31” ,o parametrach, jak niżej:                                                           
- umocnienie dna i skarpy rowu pod wylotem (ściekiem skarpowym) narzutem  kamiennym na długości 2 m.
II. Przebudowa urządzeń wodnych
1.  Przebudowa rowu melioracyjnego R-So-A-15, odcinek od km 0+441 do km 0+564 przebudowywanej drogi, na działkach nr 569/25 i 576/3 w obrębie Otyń, położenie według współrzędnych geograficznych: początek N 51°50’39,52”, E 15°41’46,08”, koniec:
N 51°50’41,83” E 15°41’51,48”, o parametrach, jak niżej:                                                                                                                               
 rów istniejący:
- długość – 127 m,
- nachylenie skarp 1:1,5,
- szer. dna 0,4 m,   
rów po przebudowie:
- długość136 m,
- nachylenie skarp 1:1,5,
- szer. dna 0,4 m,
                                                                     
2. Przebudowa przepustu Nr 138P na rowie R-So-A-15 w km 0+452 przebudowywanej drogi, na działce nr 576/3 w obrębie Otyń, - położenie według współrzędnych geograficznych:
 N 51°50’40,09” E 15°41’46,35”,o parametrach jak niżej:  
                                                                                                                                                 
 przepust istniejący:
 
 
- średnica Ø 1,0 m
- długość – 7 m,  
 
przepust po przebudowie:
- przepust z rury karbowanej z polietylenu posadowiony   na  podsypce kruszywa łamanego grubości 0,5 m,
o średnicy Ø 1,0 m
- długość - 17 m,
- rzędna dna przepustu:
   - na wlocie 62,46 m n.p.m.,                                                                                                            - na wylocie 62,38 m n.p.m.,
- rura ścięta na wlocie i wylocie ze skosem 1:1,5,
- skarpa nad wylotem i wlotem przepustu umocniona kostką
  brukową wtopioną w beton,
- dno i skarpa rowu na wlocie i wylocie umocniona
  kostką brukową na zaprawie cementowej na długości 3 m.
3. Przebudowa przepustu Nr 137P na rowie R-So-A-15, w km 0+682 przebudowywanej drogi, na działce nr 575 i 576/3 w obrębie Otyń, położenie według współrzędnych
geograficznych: N 51°50’43,99” , E 15°41’56,55”,o parametrach, jak niżej:                                                                                                                             
przepust istniejący:
- średnica Ø 0,6 m
- długość – 6 m,  
 
przepust po przebudowie:
- średnica Ø 1,0 m
- długość - 12 m,
- rzędna dna przepustu:
   - na wlocie 62,31 m n.p.m.,                                                                                                            - na wylocie 62,25 m n.p.m.,
- przyczółki betonowe grubości 0,4 m.
4. Przebudowa rowu R-So-A i  przepustu Nr 110P, w km  0+896 przebudowywanej drogi  na działce nr 339/3 w obrębie Otyń, położenie według współrzędnych geograficznych:
N 51°50’46,26” E 15°42’7,21”, o parametrach, jak niżej:
przepust istniejący:
- średnica Ø 1,0 m
- długość – 6 m,  
- rzędna dna przepustu:
  - na wlocie 62,25 m n.p.m.
przepust po przebudowie:
- średnica Ø 1,0 m
- długość - 13 m,
- rzędna dna przepustu:
   - na wlocie 62,25 m n.p.m.,                                                                                                            - na wylocie 62,19 m n.p.m.,
- przyczółki betonowe grubości 0,4 m.
5. Przebudowa rowu R-So-A i przepustu Nr 109P, w km 0+954 przebudowywanej drogi 
na działce nr 544/1 i 339/3 w obrębie Otyń, położenie według współrzędnych geograficznych:
N 51°50’46,75” E 15°42’10,25”, o parametrach, jak niżej:
przepustistniejący:
- rura żelbetowa Ø 1,50 m
- długość – 13 m,  
- rozbiórka ścianki czołowej na
  wlocie grubości 40 cm i  elementu rurowego  długości 1 m.
 
przepust po przebudowie:
- rura żelbetowa Ø 1,50 m
- długość - 18 m,
- rzędna dna przepustu:
   - na wlocie 61,99 m n.p.m.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- wlot zabezpieczony ścianką czołową grubości 0.4 m,
- dno i skarpy rowu na wlocie umocnione  kostką brukową na zaprawie cementowej na długości 3 m.
 
Część B. Szczególne korzystanie z wód
 
 1. Wprowadzenie wód opadowych i roztopowych – do ziemi - wylotem W1, z rurą wylotową o średnicy Ø 200 na lewym brzegu rowu R1, położonym w km 0+362 przebudowywanej drogi, na działce nr 576/3  w obrębie Otyń, położonym według współrzędnych geograficznych: N 51°50’40,18”, E 15°41’41,37”, ze zlewni o pow. 0,0270 ha, w ilości:
 
Qhmax – 12,73 m3/h
Q dśr.     - 0,42 m3/d
Qrmax – 169,9 m3/r
 1. Wprowadzenie wód opadowych i roztopowych – do ziemi – wylotem S1 (ściek skarpowy z betonowych korytkowych elementów prefabrykowanych) w km 0+398 przebudowywanej drogi, na lewym brzegu rowu R1 na działce nr 576/3 w obrębie Otyń położonym według współrzędnych geograficznych: N 51°50’40,25”,E 15°41’43,31”,  ze zlewni o pow. 0,0297ha , w ilości:
Qhmax – 14,01 m3/h
Qdśr.   – 0,47 m3/d
Qrmax rok – 186,9 m3/r
 1. Wprowadzane ścieki nie powinny zawierać więcej zanieczyszczeń niż:
zawiesina ogólna 100mg/dm3
węglowodory ropopochodne 15 mg/dm3.
4. Przewiduje się zobowiązać wnioskodawcę do:
 1. Wykonania urządzenia wodnego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji i dokumentacji wodnoprawnej, z uwzględnieniem wymogów zawartych  w poszczególnych uzgodnieniach.
 2. Utrzymywania drożności i w należytym stanie technicznym wylotów kanalizacji deszczowej i przepustu.
 3. Prowadzenia systematycznej konserwacji wylotów kanalizacji deszczowej i przepustów.
 4. Poboru próbek  wód opadowych i roztopowych z wylotów i poddanie ich analizie,
  2 - krotnie w ciągu pierwszego roku obowiązywania pozwolenia,  w okresie wiosny i jesieni w zakresie jak w punkcie 3.
 5. W następnych latach gdy spełnione będą warunki jak wyżej dokonywanie przeglądu urządzeń wodnych i odnotowywanie ich w zeszycie eksploatacji.
5. Przewiduje się ustalić termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód  opadowych  i roztopowych do dnia 30 czerwca 2027 r.
 
Niniejszym zawiadomieniem informuję  strony postępowania o możliwości brania aktywnego udziału w postępowaniu i umożliwiam zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań, zgodnie z art. 9, art. 10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w terminie 7 dni
od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
            Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, na tablicy ogłoszeń Gminy Otyń oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B w Nowej Soli oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Konradowo.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Nowa Sól, dnia 07 lipca 2017 r.
 
BŚ.6341.36.2017.EP
 
 
Zawiadomienie
o wszczęciu  postępowania
 
Działając na podstawie:
 • art. 61 § 4,  art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z  2017r. poz. 1257),
 • art. 9 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2, art. 122 ust. 1 pkt 3, pkt. 4, art. 127 ust. 6 i ust. 7, art. 135 pkt 1 oraz  art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne  (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.),
po zapoznaniu się z:
 • wnioskiem Gminy Otyń z dnia  21 czerwca 2017 r., złożonym przez Pana Andrzeja Szewczyk, właściciela Biura Projektów-Dróg i Mostów PRODiM ul. Portowa 4/4 ,
  67-100 Nowa Sól na mocy upoważnienia Wójta Gminy Otyń z dnia 13 lipca 2016 r. znak: RA077.14.2016,
-     Operatem wodnoprawnym - OBIEKT: „Odprowadzenie wód opadowych z budowanej drogi gminnej (ul. Ogrodowa) w Otyniu, a także budowa wylotu kanalizacji deszczowej i budowa (przebudowa) urządzeń wodnych” - INWESTOR: Gmina Otyń, ul. Rynek 1, 67-106 OTYŃ , opracowanym w czerwcu 2017r.,  przez mgr inż. Krzysztofa Komar,
 
Informuję, że - na wniosek strony – wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania dla Gminy Otyń reprezentowanej przez Wójta Gminy Otyń  ul. Rynek 1,
67-100 OTYŃ pozwolenia wodnoprawnego na:
 
Część A. Wykonanie urządzeń wodnych:
 
I.1. Rów przydrożny R1 - początek w km 0+009 przebudowywanej drogi na działce nr 173 w obrębie Konradowo, koniec w km 0+452 przebudowywanej drogi na działce nr 576/3 w obrębie Otyń, o parametrach, jak niżej:
- współrzędne geograficzne: początek: N-51°50’38,82”, E-15°41’23,42”                                        koniec: N 51° 50’40,29”, E 15° 41’46,23”,
- długość: 443,0 m,
- rzędna dna rowu w km 0+009 na początku przebudowywanej drogi - 63,20 m n.p.m.,
- rzędna dna rowu w km 0+452 na końcu przebudowywanej drogi 62,38  m n.p.m.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
- szerokość dna  0,4 m.
2. Przepust P1 na rowie R1, o średnicy Ø 0,6 m, w km 0+068 przebudowywanej drogi, na działce nr 173 obręb Konradowo, oraz na działce nr 577 i 576/3 w obrębie Otyń, położenie według współrzędnych geograficznych: N 51° 50’39,45” E 15° 41’ 26,23”, o parametrach, jak niżej:                                                                                                
- przepust z rury karbowanej z polietylenu o średnicy  0,6 m, posadowiony na podsypce z pospółki grubości 20 cm,                                                                                               
- długość: 9,0 m,
- rzędna dna przepustu na wlocie  63,12 m n.p.m.,                                                                                  - rzędna dna przepustu na wylocie 63,07  m n.p.m.,
- przyczółki betonowe grubości 0,4 m.
-  2  -
3. Przepust P2 na Rowie R1 – o średnicy Ø 0,6 m, w km 0+285 przebudowywanej drogi, na działce nr 576/3 w  obrębie Otyń, położony według współrzędnych geograficznych: N 51° 50’39,91” E 15° 41’ 37,30”,  o parametrach, jak niżej:
- przepust z rury karbowanej z polietylenu,. o średnicy Ø 0,6 m, posadowiony na   podsypce z pospółki grubości 20 cm,     
- długość: 9,0 m,                                                                                                         
- rzędna dna przepustu na wlocie 62,81 m n.p.m.,                                                                           - rzędna dna przepustu na wylocie 62,76 m n.p.m.,
- przyczółki betonowe grubości 0,4 m,
4. Wylot betonowy W1 na prawym brzegu rowu R1, w km 0+362 przebudowywanej drogi z rurą wylotową o średnicy Ø 200 i dokiem wylotowym długości 50 cm
i  szerokości 50 cm,
na działce nr 576/3 w obrębie Otyń, położony według współrzędnych geograficznych: N 51°50’40,18”, E 15°41’41,37”,  o parametrach,
jak niżej:
 - rzędna dna rury wylotowej 62,75 m n.p.m.,
 - umocnienie skarpy pod wylotem i dna rowu narzutem kamiennym na długości 2 m.                                                       
5.  Wylot   S1 ( ściek skarpowy z betonowych korytkowych elementów prefabryko-
wanych) na prawym brzegu rowu  R1 w km 0+398
przebudowywanej drogi, na działce nr 576/3 w obrębie Otyń, położonym według współrzędnych geograficznych: N 51°50’40,25” E 15°41’43,31” ,o parametrach, jak niżej:                                                           
- umocnienie dna i skarpy rowu pod wylotem (ściekiem skarpowym) narzutem  kamiennym na długości 2 m.
II. Przebudowa urządzeń wodnych
 1. Przebudowa rowu melioracyjnego R-So-A-15, odcinek od km 0+441 do km 0+564 przebudowywanej drogi, na działkach nr 569/25 i 576/3 w obrębie Otyń, położenie według współrzędnych geograficznych: początek N 51°50’39,52”, E 15°41’46,08”, koniec:
  N 51°50’41,83” E 15°41’51,48”, o parametrach, jak niżej:
rów istniejący:
- długość – 127 m,
- nachylenie skarp 1:1,5,
- szer. dna 0,4 m,             
rów po przebudowie:
- długość136 m,
- nachylenie skarp 1:1,5,
- szer. dna 0,4 m,                                                                                                                  
                                                                    
2.  Przebudowa przepustu Nr 138P na rowie R-So-A-15 w km 0+452 przebudowywanej drogi, na działce nr 576/3 w obrębie Otyń, - położenie według współrzędnych geograficznych:  N 51°50’40,09” E 15°41’46,35”,o parametrach jak niżej:
 przepust istniejący:
- średnica Ø 1,0 m
- długość – 7 m,  
przepust po przebudowie:
- przepust z rury karbowanej z polietylenu posadowiony   na  podsypce kruszywa łamanego grubości 0,5 m,
o średnicy Ø 1,0 m
- długość - 17 m,
- rzędna dna przepustu:
   - na wlocie 62,46 m n.p.m.,                                                                                                            - na wylocie 62,38 m n.p.m.,
- rura ścięta na wlocie i wylocie ze skosem 1:1,5,
- skarpa nad wylotem i wlotem przepustu umocniona kostką brukową wtopioną w beton,
- dno i skarpa rowu na wlocie i wylocie umocniona
  kostką brukową na zaprawie cementowej na długości 3 m.
 1. Przebudowa przepustu Nr 137P na rowie R-So-A-15, w km 0+682 przebudowywanej drogi, na działce nr 575 i 576/3 w obrębie Otyń, położenie według współrzędnych
  geograficznych: N 51°50’43,99” , E 15°41’56,55”,o parametrach, jak niżej: 
 przepust istniejący:
- średnica Ø 0,6 m
- długość – 6 m,  
przepust po przebudowie:
- średnica Ø 1,0 m
- długość - 12 m,
- rzędna dna przepustu:
   - na wlocie 62,31 m n.p.m.,                                                                                                            - na wylocie 62,25 m n.p.m.,
- przyczółki betonowe grubości 0,4 m.
 1. Przebudowa rowu R-So-A i  przepustu Nr 110P, w km  0+896 przebudowywanej drogi                        na działce nr 339/3 w obrębie Otyń, położenie według współrzędnych geograficznych:
  N 51°50’46,26” E 15°42’7,21”, o parametrach, jak niżej:
przepust istniejący:
- średnica Ø 1,0 m
- długość – 6 m,  
- rzędna dna przepustu: - na wlocie 62,25 m n.p.m.
przepust po przebudowie:
- średnica Ø 1,0 m
- długość - 13 m,
- rzędna dna przepustu:
   - na wlocie 62,25 m n.p.m.,                                                                                                            - na wylocie 62,19 m n.p.m.,
- przyczółki betonowe grubości 0,4 m.
 1. Przebudowa rowu R-So-A i przepustu Nr 109P, w km 0+954 przebudowywanej drogi 
  na działce nr 544/1 i 339/3 w obrębie Otyń, położenie według współrzędnych geograficznych:
  N 51°50’46,75” E 15°42’10,25”, o parametrach, jak niżej:
przepust istniejący:
- rura żelbetowa Ø 1,50 m
- długość – 13 m,  
- rozbiórka ścianki czołowej na wlocie grubości 40 cm i  elementu rurowego  długości1 m.
przepust po przebudowie:
- rura żelbetowa Ø 1,50 m
- długość - 18 m,
- rzędna dna przepustu: - na wlocie 61,99 m n.p.m.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
- wlot zabezpieczony ścianką czołową grubości 0.4 m,
- dno i skarpy rowu na wlocie umocnione  kostką brukową na zaprawie cementowej na długości 3 m.
Część B. Szczególne korzystanie z wód
 
 1. Wprowadzenie wód opadowych i roztopowych – do ziemi - wylotem W1, z rurą wylotową o średnicy Ø 200 na lewym brzegu rowu R1, położonym w km 0+362 przebudowywanej drogi, na działce nr 576/3  w obrębie Otyń, położonym według współrzędnych geograficznych: N 51°50’40,18”, E 15°41’41,37”, ze zlewni o pow. 0,0270 ha, w ilości:
 
Qhmax – 12,73 m3/h
Q dśr.     - 0,42 m3/d
Qrmax – 169,9 m3/r
 
 1. Wprowadzenie wód opadowych i roztopowych – do ziemi – wylotem S1 (ściek skarpowy z betonowych korytkowych elementów prefabrykowanych) w km 0+398 przebudowywanej drogi, na lewym brzegu rowu R1 na działce nr 576/3 w obrębie Otyń położonym według współrzędnych geograficznych: N 51°50’40,25”,
  E 15°41’43,31”,  ze zlewni o pow. 0,0297ha , w ilości:
 
Qhmax – 14,01 m3/h
Qdśr.   – 0,47 m3/d
Qrmax rok – 186,9 m3/r
 
 1. Wprowadzane ścieki nie powinny zawierać więcej zanieczyszczeń niż:
 
zawiesina ogólna 100mg/dm3
węglowodory ropopochodne 15 mg/dm3.
4. Przewiduje się zobowiązać wnioskodawcę do:
 1. Wykonania urządzenia wodnego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji i dokumentacji wodnoprawnej, z uwzględnieniem wymogów zawartych                w poszczególnych uzgodnieniach.
 2. Utrzymywania drożności i w należytym stanie technicznym wylotów kanalizacji deszczowej i przepustu.
 3. Prowadzenia systematycznej konserwacji wylotów kanalizacji deszczowej i przepustów.
 4. Poboru próbek  wód opadowych i roztopowych z wylotów i poddanie ich analizie,
  2 - krotnie w ciągu pierwszego roku obowiązywania pozwolenia,  w okresie wiosny i jesieni w zakresie jak w punkcie 3.
 5. W następnych latach gdy spełnione będą warunki jak wyżej dokonywanie przeglądu urządzeń wodnych i odnotowywanie ich w zeszycie eksploatacji.
5. Przewiduje się ustalić termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód  opadowych  i roztopowych do dnia 30 czerwca 2027 r.
 
Niniejszym zawiadomieniem informuję  strony postępowania o możliwości brania aktywnego udziału w postępowaniu i umożliwiam zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań, zgodnie z art. 9, art. 10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w terminie 7 dni
od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
            Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, na tablicy ogłoszeń Gminy Otyń oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B w Nowej Soli oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Konradowo.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Edmund Paleczny Data wytworzenia informacji: 2017-07-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edmund Paleczny Data wprowadzenia do BIP 2017-07-27 13:56:32
Wprowadził informację do BIP: Edmund Paleczny Data udostępnienia informacji: 2017-07-27 13:56:47
Osoba, która zmieniła informację: Edmund Paleczny Data ostatniej zmiany: 2017-07-27 14:48:57
Artykuł był wyświetlony: 153 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu