ˆ

Obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego do BŚ.6341.39.2017.EP

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-07-27 11:59:30 Informacja ogłoszona dnia 2017-07-27 11:59:47 przez Edmund Paleczny

Akapit nr 1 - brak tytułu

          Nowa Sól, dnia 24 lipca 2017 r.
 
 
BŚ.6341.39.2017.EP
 
 
Zawiadomienie
o wszczęciu  postępowania
 
 
Działając na podstawie:
 • art. 61 § 1,  art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z  2017r., poz. 1257),
 • art. 9 ust. 2 pkt 1, pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 127 ust. 6 i ust. 7, art. 135 pkt 1 oraz  art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne  (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221),
po zapoznaniu się z:
 • wnioskiem Gminy Nowa Sól z dnia 04 lipca 2017 r., złożonym przez Pana Andrzeja Szewczyka, właściciela Biura Projektów Dróg i Mostów PRODiM ul. Portowa 4/4,
  67-100 Nowa Sól na mocy upoważnienia Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 23 marca 2017 r. znak: SK.0052.14.2017, na odprowadzanie wód opadowych roztopowych i wykonanie urządzeń wodnych na rozbudowanej drodze gminnej nr 003736F w miejscowości Lelechów,
-   Operatem wodnoprawnym - OBIEKT: „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
z rozbudowywanej drogi gminnej nr 003736F w miejscowości Lelechów, a także
budowa / przebudowa urządzeń wodnych” – INWESTOR: Gmina Nowa Sól
ul. Moniuszki 3A, 67-100 NOWA SÓL, opracowanym w lipcu 2017r.,  przez mgr inż. Krzysztofa Komar,
 
Informuję, że - na wniosek strony – wszczęto postępowanie w sprawie wydania dla Gminy Nowa Sól reprezentowanej przez Wójta Gminy Nowa Sól  ul. Moniuszki 3A,
67-100 NOWA SÓL pozwolenia wodnoprawnego na:
 
Część A. Wykonanie urządzeń wodnych:
 
I.1. Rów przydrożny R1, po lewej stronie przebudowywanej drogi, na działkach
nr 207/1, 532, 218, 221, 202/1
w obrębie Lelechów - początek w km 0+018 na działce nr 207/1 w obrębie Lelechów (współrzędne geograficzne: N-51°48’18.6”,
E-15°37’3.48”), koniec w km 0+309 na działce nr 202/1 w obrębie Lelechów (współrzędne geograficzne: N-51°48’23.18”, E-15°36’51.17”), o parametrach, jak niżej:
- długość: 291,0 m,
- głębokość min. 0,5 m,
- nachylenie skarp 1:1,5,
-             szerokość dna  0,4 m.
2. Rów przydrożny R2, po prawej stronie przebudowywanej drogi, na działce nr 218, w obrębie Lelechów - początek w km 0+585, na działce nr 218  w obrębie Lelechów (współrzędne geograficzne:N-51°48’28.86”, E-15°36’40.49”), koniec w km 0+734, na działce nr 218 w obrębie Lelechów (współrzędne geograficzne: N-51°48’33.34”,
E-15°36’38.97”), o parametrach, jak niżej:
-     długość: 149,0 m,
-     głębokość min. 0,5 m,
-     nachylenie skarp 1:1,5,
-     szerokość dna  0,4 m.
3. Rów przydrożny R3, po prawej stronie przebudowywanej drogi, na działkach
nr  214/2,  184/3,  184/7,  184/6  
w  obrębie  Lelechów  -  początek  w  km  0+745  na działce nr 184/3 i 2114/2 w obrębie Lelechów (współrzędne geograficzne:
N-51°48’33.76”, E-15°36’38.75”), koniec w km 0+837 na działce nr 184/6 w obrębie Lelechów (współrzędne geograficzne: N-51°48’36.64”, E-15°36’37.58”),
o parametrach, jak niżej:
- długość: 92,0 m,
- głębokość min. 0,5 m,
- nachylenie skarp 1:1,5,
- szerokość dna  0,4 m.
4. Rów przydrożny R4, po prawej stronie przebudowywanej drogi, na działkach
nr 214/2,
w obrębie Lelechów - początek w km 0+863 na działce nr 214/2 w obrębie Lelechów (współrzędne geograficzne:N-51°48’37.37”,E-15°36’36.6”), koniec w km 0+880 na działce nr 214/2 w obrębie Lelechów (współrzędne geograficzne:
N-51°48’37.79”, E-15°36’36.17”), o parametrach, jak niżej:
- długość: 17,0 m,
- głębokość min. 0,5 m,
- nachylenie skarp 1:1,5,
- szerokość dna  0,4 m.
5. Wylot   S2 (ściek skarpowy z betonowych korytkowych elementów prefabryko-
wanych) na prawym brzegu rowu  R4 w km 0+880 przebudowywanej drogi,
na działce nr 214/2 w obrębie Lelechów, mający ujście w punkcie oznaczonym  współrzędnymi geograficznymi: N 51°48’37.79” E 15°36’36.17” , o parametrach, jak niżej:                                                          
- umocnienie dna i skarpy rowu pod wylotem (ściekiem skarpowym) narzutem  kamiennym na długości 2,5 m.
6. Wylot   S1 ( ściek skarpowy z betonowych korytkowych elementów prefabryko-
wanych) na prawym brzegu rowu  R4 w km 0+890
przebudowywanej drogi, na działce nr 214/2 w obrębie Lelechów, mający ujście w punkcie oznaczonym  współrzędnymi geograficznymi: N 51°48’37.79”, E 15°36’36.17” , o parametrach,
 jak niżej:
                                                          
- umocnienie dna i skarpy rowu pod wylotem (ściekiem skarpowym) narzutem  kamiennym na długości 2,5 m.
7. Wylot betonowy WS 1 na prawym brzegu rzeki Czarna Struga w km 11+928, na działce nr 60 w obrębie Lelechów, położony według współrzędnych geograficznych:
N 51°48’44.33”, E 15°36’19,51”, wprowadzający wody opadowe zebrane wpustem ulicznym w km 1+175 przebudowywanej drogi,  o parametrach, jak niżej:
-     rura wylotowa o średnicy Ø 315 PVC zakończona skośna klapą zwrotną, z dokiem wylotowym długości 150 cm i  szerokości 100 cm,
-     rzędna dna rury wylotowej 67,18 m n.p.m.,
-     umocnienie skarpy rzeki nad wylotem i pod wylotem oraz dna kostką brukowa na zaprawie na cementowej, na długości 4,4 m.                                                      
II. Przebudowa urządzeń wodnych
 1. Likwidacja przepustu nr 68P na rowie melioracyjnym R-Cz-B-4, w km 0+128,93 przebudowywanej drogi, na działce nr 202/1 w obrębie Lelechów, położenie według współrzędnych geograficznych: N-51°48’21.39”, E-15°36’59.91”, oraz połączenia z rowem R-Cz-B-4, oznaczonym działką Nr 221 w obrębie Lelechów, w km 0+128,93 przebudowywanej drogi, o parametrach, jak niżej:
- średnica przepustu Ø 600 mm, długość przepustu 10,8 m.
2. Wykonanie przepustu nr 68P na rowie melioracyjnym R-Cz-B-4, w km 0+128,93 przebudowywanej drogi, na działce nr 202/1 w obrębie Lelechów, położenie według współrzędnych geograficznych: N-51°48’21.39”, E-15°36’59.91”, oraz wykonania połączenia z rowem R-Cz-B-4, oznaczonym działką Nr 221 w obrębie Lelechów na działce
202/1 w obrębie Lelechów w km 0+128,93 przebudowywanej drogi, o parametrach, jak niżej:
- przepust o średnicy Ø 800 mm, z rur karbowanych polietylenowych, posadowiony na kruszywie łamanym grubości 0,5 m.
-  długość przepustu 16,5 m,
-  rzędna dna przepustu na wlocie 67,92 m n.p.m.,
-  rzędna dna przepustu na wylocie 67,83 m n.p.m.,
-  na wylocie rura umocniona ścianką betonową grubości 0,4 m,
-  na wlocie rura ścięta ze skosem 1:1,5,
-  skarpa nad wlotem do przepustu umocniona kostką brukową na zaprawie cementowej,
-  rów R-Cz-B-4 na działce 202/1 w obrębie Lelechów - doprowadzający wody do przepustu z wyprofilowanymi skarpami o nachyleniu 1: 1,5 i szerokością dna 0,46 m umocniony kostką brukową na zaprawie cementowej na długości 2 m. Skrzyżowanie wlotu do przepustu z rowem R1 umocnione  kostką brukową na zaprawie cementowej na długości 4 m.
Część B. Szczególne korzystanie z wód
 1. Wprowadzenie wód opadowych i roztopowych – do ziemi - wylotem S1 i S2,
  z betonowych korytkowych elementów prefabrykowanych) na prawym brzegu rowu  R4 w km 0+890
  przebudowywanej drogi, na działce nr 214/2 w obrębie Lelechów, mający ujście w punkcie oznaczonym  współrzędnymi geograficznymi: N 51°48’37.79” E 15°36’36.17”, w ilości:
Wylot S 1
Wylot S 2
Razem
ze zlewni o powierzchni 0,0219 ha
ze zlewni o powierzchni 0,0373 ha
powierzchnia zlewni 0,592 ha
Qhmax – 10,32 m3/h
Qdśr.   – 0,35 m3/d
Qrmax rok – 137,61 m3/r.
Qhmax – 17,58 m3/h
Qdśr.   – 0,58 m3/d
Qrmax rok – 234,57 m3/r.
Qhmax – 27,90 m3/h
Qdśr.   – 0,93 m3/d
Qrmax rok – 372,18 m3/r.
 1. Wprowadzenie wód opadowych i roztopowych – do wody – wylotem betonowym WS 1 na prawym brzegu rzeki Czarna Struga w km 11+928, na działce nr 60 w obrębie Lelechów, położony według współrzędnych geograficznych: N - 51°48’44.33”,
  E - 15°36’19,51”, wprowadzający wody opadowe zebrane wpustem ulicznym w km 1+175 przebudowywanej drogi, ze zlewni o pow. 0,1409 ha w ilości:
Qhmax – 70,27 m3/h*
Qdśr.   – 2,34 m3/d
Qrmax rok – 937,51 m3/r.
* po ich oczyszczeniu w osadniku.
 1. Wprowadzane ścieki nie powinny zawierać więcej zanieczyszczeń niż:
zawiesina ogólna 100 mg/dm3
węglowodory ropopochodne 15 mg/dm3.
4. Przewiduje się ustalić termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na odprowa-dzanie wód  opadowych  i roztopowych do dnia 30 czerwca 2027 r.
Część C. Ogólna
Przewiduje się w pozwoleniu zobowiązać wnioskodawcę do:
1.   Wykonania urządzenia wodnego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji
      i dokumentacji wodnoprawnej, z uwzględnieniem wymogów zawartych w poszcze-gólnych uzgodnieniach.
2.   Utrzymywania drożności i w należytym stanie technicznym wylotów kanalizacji deszczowej.
3.   Prowadzenia systematycznej konserwacji wylotów kanalizacji deszczowej.
     Poboru próbek  wód opadowych i roztopowych z wylotów i poddanie ich analizie,
     2 - krotnie w ciągu pierwszego roku obowiązywania pozwolenia,  w okresie wiosny
     i jesieni w zakresie jak w punkcie 3 części B.
4.   W następnych latach gdy spełnione będą warunki jak wyżej dokonywanie przeglądu urządzeń wodnych i odnotowywanie ich w   
      zeszycie eksploatacji.
Niniejszym zawiadomieniem informuję  strony postępowania o możliwości brania aktywnego udziału w postępowaniu i umożliwiam zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań, zgodnie z art. 9, art. 10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w terminie 7 dni
od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
            Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, na tablicy ogłoszeń Gminy Nowa Sól na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B w Nowej Soli oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Lelechów.
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 1. Gmina Nowa Sól reprezentowana przez Wójta Gminy Nowa Sól, ul. Moniuszki 3A,
      67-100 NOWA SÓL, pełnomocnik Pan Andrzej Szewczyk, z Biura Projektów ,,PRODiM” ul. Portowa 4/4, 67-100 NOWA SÓL
2. - 7. Wg rozdzielnika dołączonego do akt sprawy (w egz. archiwalnym)
 
Sprawę prowadzi:
Edmund Paleczny
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Nowa Sól ul. Moniuszki 3B, pok. Nr 208 (II piętro) tel. 68 458 68 11

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Edmund Paleczny Data wytworzenia informacji: 2017-07-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edmund paleczny Data wprowadzenia do BIP 2017-07-27 11:59:30
Wprowadził informację do BIP: Edmund Paleczny Data udostępnienia informacji: 2017-07-27 11:59:47
Osoba, która zmieniła informację: Edmund Paleczny Data ostatniej zmiany: 2017-07-27 11:59:47
Artykuł był wyświetlony: 79 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu