ˆ

Obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-06-07 14:55:55 Informacja ogłoszona dnia 2017-06-07 14:56:18 przez Edmund Paleczny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowa Sól, dnia 06 czerwca 2017 r.   
BŚ.6341.30.2017.EP  
Zawiadomienieo
o wszczęciu postępowania  
Na podstawie:
 • art. 61 ust. 4,  art. 9 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),
 • art. 122 ust. 1 pkt 11, art. 127 ust. 6 i ust. 7, art. 135 pkt 1 oraz  art. 140 ust. 1 ustawyz dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne  (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 469 ze zm.),
 • po zapoznaniu się z:wnioskiem z dnia 10 maja 2017r. (data wpływu do tut. Organu 15 maja 2017r. PHU Elżbieta Bezak ul. Jeziorowa 7, 66-200 Świebodzin o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z projektowanej myjni bezdotykowej przy ul. M.J. Piłsudskiego na dz. Nr 621, 2/79,2/28, 2/21, 617/3 w Nowej Soli,
 • „Operatem wodnoprawnym na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu myjni samochodów osobowych sześciostanowiskowej bezdotykowej” ADRES: Nowa Sól nr ewid. Dz. 621/2 obr. 3 jedn. ewid. Nowa Sól ; INWESTOR: PHU Elżbieta Bezak ul. Jeziorowa 7, 66-200 Świebodzin, opracowanym w maju 2017r. przez Romualda Frąckowiaka z „SANTECH” Biuro Projektowe mgr inż. Romuald Frąckowiak ul. Narutowicza 7, 67-100 NOWA SÓL,
 • Uchwałą Nr XXXVI/250/2005 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 24.06.2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól, obejmującego teren byłego zakładu Dozamet,warunkami technicznymi określonymi przez  MZGK w Nowej Soli  z dnia 20.04.2017r, znak: TS/MG622-P/13/2017 i TS/MG/228/17.  
Informuję, że - na wniosek strony - wszczęto postępowanie w sprawie wydania dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Elżbieta Bezak  ul. Jeziorowa 7,  66-200 Świebodzin, pozwolenia wodnoprawnego na:
I.    Wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej ścieków technologicznych (przemysłowych) zawierających substancje szczególne szkodliwe dla środowiska wodnego, z myjni samochodowej sześciostanowiskowej zlokalizowanej na działce nr ew. 621/2  obręb nr 3 Nowa Sól - Miasto (na terenie byłego zakładu Dozamet) – do studzienki nr 7 kanalizacji sanitarnej położonej na działce nr ew. 621/2  obręb nr 3 Nowa Sól – Miasto mającej ujście do kanalizacji sanitarnej miasta Nowa Sól na działce nr 1/2 w obrębie 3 Nowa Sól – Miasto (ul. Piłsudskiego) i należącej do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli, w ilości:
Qmaxh = 3,58 m3/h* 
Qdśr = 22,0 m3/d   
Qmax.r = 8492 m3/rok
* po ich oczyszczeniu separatorze koalescencyjnym z osadnikiem. 
Wskazuje się miejsce
:-     wprowadzania ścieków przemysłowych do studzienki nr 7 kanalizacji sanitarnej na działce nr ew. 621/2  obręb nr 3 Nowa Sól – Miasto, mającej ujście do kanalizacji sanitarnej miasta Nowa Sól na działce nr 1/2 w obrębie 3 Nowa Sól – Miasto (ul. Piłsudskiego) należącej do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli, położone według współrzędnych geograficznych: N-51048’36.47”,  E-15042’42.22”.
-     poboru próbek ścieków oczyszczonych ścieków - wylot z separatora na kanalizacji sanitarnej położony według współrzędnych geograficznych: N-51048’46.36”, 
E-15042’42.72”.
-   pomiaru ilości odprowadzanych ścieków (pomiar pośredni) – wodomierzem mierzącym ilość doprowadzanej wody do myjni położonym według współrzędnych geograficznych:  N-51048’43.94”,  E-15042’36.26”
.II. Wprowadzane ścieki nie powinny zawierać zanieczyszczeń większych niż:
zawiesina ogólna 600 mg/ dm3
węglowodory ropopochodne: 15 mg/ dm3
substancje ekstrahujące się eterem naftowym – 95mg/ dm3
azot amonowy: 200 mg/ dm3
fosfor ogólny: 20 mg/ dm3
azot ogólny 340 mg/dm3
Niniejszym zawiadomieniem zapewniam aktywny udział stronom postępowania i możliwiam zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów  i  materiałów  oraz  zgłoszenie żądań,  zgodnie  z  art.  9,  art. 10 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, na tablicy ogłoszeń  Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 12,  oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy  ul. Moniuszki 3B.  

Akapit nr 2 - brak tytułu

Nowa Sól, dnia 06 czerwca 2017 r.
 
 
 
BŚ.6341.30.2017.EP
 
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 
 
Na podstawie:
 • art. 61 ust. 4,  art. 9 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),
 • art. 122 ust. 1 pkt 11, art. 127 ust. 6 i ust. 7, art. 135 pkt 1 oraz  art. 140 ust. 1 ustawy
  z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne  (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 469 ze zm.),
po zapoznaniu się z:
 • wnioskiem z dnia 10 maja 2017r. (data wpływu do tut. Organu 15 maja 2017r. PHU Elżbieta Bezak ul. Jeziorowa 7, 66-200 Świebodzin o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z projektowanej myjni bezdotykowej przy ul. M.J. Piłsudskiego na dz. Nr 621, 2/79,2/28, 2/21, 617/3 w Nowej Soli,
 • „Operatem wodnoprawnym na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu myjni samochodów osobowych sześciostanowiskowej bezdotykowej” ADRES: Nowa Sól nr ewid. Dz. 621/2 obr. 3 jedn. ewid. Nowa Sól ; INWESTOR: PHU Elżbieta Bezak ul. Jeziorowa 7, 66-200 Świebodzin, opracowanym w maju 2017r. przez Romualda Frąckowiaka z „SANTECH” Biuro Projektowe mgr inż. Romuald Frąckowiak ul. Narutowicza 7, 67-100 NOWA SÓL,
 • Uchwałą Nr XXXVI/250/2005 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 24.06.2005r.
  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól, obejmującego teren byłego zakładu Dozamet,
 • warunkami technicznymi określonymi przez  MZGK w Nowej Soli  z dnia 20.04.2017r, znak: TS/MG622-P/13/2017 i TS/MG/228/17.
 
 
Informuję, że - na wniosek strony - wszczęto postępowanie w sprawie wydania dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Elżbieta Bezak  ul. Jeziorowa 7,  66-200 Świebodzin, pozwolenia wodnoprawnego na:
I.    Wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej ścieków technologicznych (przemysłowych) zawierających substancje szczególne szkodliwe dla środowiska wodnego, z myjni samochodowej sześciostanowiskowej zlokalizowanej na działce nr ew. 621/2  obręb nr 3 Nowa Sól - Miasto (na terenie byłego zakładu Dozamet) – do studzienki nr 7 kanalizacji sanitarnej położonej na działce nr ew. 621/2  obręb nr 3 Nowa Sól – Miasto mającej ujście do kanalizacji sanitarnej miasta Nowa Sól na działce nr 1/2 w obrębie 3 Nowa Sól – Miasto (ul. Piłsudskiego) i należącej do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli, w ilości:
Qmaxh = 3,58 m3/h*
  Qdśr = 22,0 m3/d
    Qmax.r = 8492 m3/rok
* po ich oczyszczeniu separatorze koalescencyjnym z osadnikiem.
 
Wskazuje się miejsce:
-     wprowadzania ścieków przemysłowych do studzienki nr 7 kanalizacji sanitarnej na działce nr ew. 621/2  obręb nr 3 Nowa Sól – Miasto, mającej ujście do kanalizacji sanitarnej miasta Nowa Sól na działce nr 1/2 w obrębie 3 Nowa Sól – Miasto
(ul. Piłsudskiego) należącej do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli, położone według współrzędnych geograficznych: N-51048’36.47”,  E-15042’42.22”.
-     poboru próbek ścieków oczyszczonych ścieków - wylot z separatora na kanalizacji sanitarnej położony według współrzędnych geograficznych: N-51048’46.36”, 
E-15042’42.72”.
-   pomiaru ilości odprowadzanych ścieków (pomiar pośredni) – wodomierzem mierzącym ilość doprowadzanej wody do myjni położonym według współrzędnych geograficznych:  N-51048’43.94”,  E-15042’36.26”.
II. Wprowadzane ścieki nie powinny zawierać zanieczyszczeń większych niż:
zawiesina ogólna 600 mg/ dm3
węglowodory ropopochodne: 15 mg/ dm3
substancje ekstrahujące się eterem naftowym – 95mg/ dm3
azot amonowy: 200 mg/ dm3
fosfor ogólny: 20 mg/ dm3
azot ogólny 340 mg/dm3
Niniejszym zawiadomieniem zapewniam aktywny udział stronom postępowania
i możliwiam zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów  i  materiałów  oraz  zgłoszenie żądań,  zgodnie  z  art.  9,  art. 10 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (
tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, na tablicy ogłoszeń  Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 12,                            oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy  ul. Moniuszki 3B.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Edmund Paleczny Data wytworzenia informacji: 2017-06-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edmund Paleczny Data wprowadzenia do BIP 2017-06-07 14:55:55
Wprowadził informację do BIP: Edmund Paleczny Data udostępnienia informacji: 2017-06-07 14:56:18
Osoba, która zmieniła informację: Edmund Paleczny Data ostatniej zmiany: 2017-06-13 13:50:34
Artykuł był wyświetlony: 170 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu