ˆ

Obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego do BŚ.6341.19.2017.ŁJ

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-05-16 13:18:10 Informacja ogłoszona dnia 2017-05-16 13:18:41 przez Edmund Paleczny

Obwieszczenie Starosty do BŚ.6341.19.2017.ŁJ

Nowa Sól, dnia 11 maja 2017 r.
 
BŚ.6341.19.2017.ŁJ
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
Na podstawie:
 • art. 61 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.),
 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.);
 • art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 37 pkt 2, art. 127 ust. 3 i 5, art. 128 i art. 140 ust. 1 ustawy
  z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.);
 • § 21 ust. 1 i § 23 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
  w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
  (Dz. U. z 2014r ., poz. 1800 ze zm.);
po zapoznaniu się z:  
-     wnioskiem z dnia 04 kwietnia 2017 r. Pana Tomasza Cichockiego z ARCUS-Consult Zielona Góra Sp. z o.o ul. Kostrzyńska 8, 65-127 Zielona Góra występującego na mocy pełnomocnictwa z dnia 06 października 2016 r. Członka Zarządu Ryszarda Gongora Gedii Poland Sp. z o.o. ul. Staszica 2, 67-100 NOWA SÓL w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę wylotu do cieku i zbiornika retencyjnego wód deszczowych oraz odprowadzanie wód deszczowych do cieku Czarna Strużka,
 • „Operatem wodno-prawnym na budowę wylotu do cieku i zbiornika retencyjnego wód deszczowych oraz odprowadzania wód deszczowych do cieku Czarna Strużka”; Adres obiektu: Nowa Sól ul. Przemysłowa 7, działka 14/10 w obrębie 6 Nowa Sól Miasto, opracowanym 03 kwietnia 2017r. przez Pana Tomasza Cichockiego z ARCUS-Consult Zielona Góra Sp. z o.o ul. Kostrzyńska 8, 65-127 Zielona Góra
 • pismem Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Inspektorat w Nowej Soli, z dnia 30.03.2017 r., znak: InNS.4341.1.026.2017– wyrażającym zgodę na zrzut ścieków istniejącym wylotem w km 3+700 i projektowanym nowym wylotem w km 3+630 Czarnej Strużki;
Informuję, że - na wniosek strony – wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gedii Poland Sp. z  o. o. ul. Staszica 2, 67-100 NOWA SÓL na wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzanie wód opadowych, z zakładu przy ul. Przemysłowej nr 7 w Nowej Soli, zlokalizowanego na działce nr 14/10 w obrębie 6 Nowa Sól Miasto, które składa się z:
 
Część A. Wykonanie urządzenia wodnego
Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej PVC DN Ø 315 mm, na lewym brzegu rzeki Czarna Strużka w km 3+630, na działce nr 22/1 w obrębie 6 Nowa Sól - Miasto według współrzędnych geograficznych: N 51º49’36”, E 15º42’12”, obudowany wylotem skarpowym żelbetowym z dokiem wylotowym  o następujących parametrach:
 • wylot PVC DN Ø 315 mm zakończony kratą o prześwicie 10 cm, obudowany żelbetowym wylotem skarpowym typu KPED 02.16.DN300, z dokiem wylotowym długości  120 cm,
 • rzędna dna wylotu:  63,55 m n.p.m.;
 • umocnienie kruszywem na zaprawie  cementowej grubości 15 cm i na długości 288cm symetrycznie do wylotu: na prawej skarpie do wysokości 30 cm, całe dno do poziomu 62,90 m.n.p.m., a na lewej skarpie umocnionie do wysokości obudowy wylotu 64,25 m.n.p.m.
Część B. Szczególne korzystanie z wód:
I.    Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wody z dachów i dróg usytuowanych na działce Nr 14/10 w obrębie 6 Nowa Sól - Miasto, należącej do inwestora, w ilości ogółem z zakładu:
      Qmax.h = 760,8 m3/h
Qśr.d = 94,5 m3/dobę
Qmax.r = 34.500 m3/rok
            - przy założeniach:
- prawdopodobieństwo p w%  - 20 %,
- częstotliwość deszczu  - raz na 5 lat,
- współczynnik spływu dla dachów  - 0,9,
- współczynnik spływu dla powierzchni utwardzonych – 0,9,
- współczynnik opóźnienia  - 1,
- powierzchnia istniejących terenów utwardzonych – 12.960 m2,
- powierzchnia terenów utwardzonych,  po rozbudowie – 23.610m2,
- powierzchnia całkowita zredukowana - 5,75 ha.
z tego:
a)  istniejącym wylotem na lewym brzegu rzeki Czarnej Strużki w km 3+700 na działce nr 22/1 w obrębie 6 Nowa Sól - Miasto, należącej do Skarbu Państwa Marszałka Województwa Lubuskiego, położonego według współrzędnych geograficznych: N 51º49’36,17”, E 15º42’8,73”) w ilości:
Qmax.h = 652,8 m3/h
Qśr.d = 31,7 m3/dobę
Qmax.r = 11.580 m3/rok
 
-  zbieranych do zbiornika retencyjnego o max poj. 780 m3 i dalej do studzienki rozprężnej, w której następuje dławienie przepływu do 20 l/s poprzez zmianę średnicy kanalizacji na PVC 200 mm, przed włączeniem do rurociągu  mającego ujście do wylotu.
b)  projektowanym wylotem na lewym brzegu rzeki Czarnej Strużki w km 3+630 na działce nr 22/1 w obrębie 6 Nowa Sól - Miasto, należącej do Skarbu Państwa Marszałka Województwa Lubuskiego (położonego: N 51º49’36,”, E 15º42’12”) – odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z dachów i dróg usytuowanych na działce Nr 14/10 w obrębie 6 Nowa Sól - Miasto, należącej do inwestora, w ilości: 
Qmax.h = 108,0 m3/h
Qśr.d = 62,8 m3/dobę
Qmax.r = 22.920 m3/rok
- po ich oczyszczeniu w separatorach węglowodorów ropopochodnych
o przepustowości 40/400 l/s,
- zbieranych do projektownego zbiornika retencyjnego (podziemnego z rur PCV fi 2,2 , długości 171 m, o poj. użytecznej 636 m3 i dalej podawnie do wylotu pompą o wydajności 10 l/s .
II. Wprowadzane ścieki nie mogą zawierać zanieczyszczeń więcej niż:
 • węglowodory ropopochodne 15 mg/l;
 • zawiesiny ogólne – 100 mg/l.
III. Przewiduje się ustalić termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do dnia 31marca 2027 r.
 
IV. Przewiduje się zobowiązać Wnioskodawcę do:
 1. Wykonania urządzenia wodnego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji i dokumentacji wodnoprawnej, z uwzględnieniem wymogów zawartych  w poszczególnych uzgodnieniach;
 2. Utrzymywania w drożności i w należytym stanie technicznym wylotu do rowu, zbiornika retencyjnego oraz całej kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
  i studzienkami, a także separatora i osadnika;
 3. Poddania analizie odprowadzanych wód opadowych i roztopowych pobranych
  z wylotu do rowu, 2-krotnie w ciągu pierwszego roku, w okresie wiosny i jesieni,
  w zakresie parametrów fizyko-chemicznych, określonych w pozwoleniu wodnoprawnym i przekazaniu wyników analiz do Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nowej Soli;
 4. Przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń. Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi
  i konserwacji studzienek ściekowych, a czynności z nią związane odnotowane
  w zeszycie eksploatacji;
 5. Postępowania z osadami ściekowymi zgodnie z ustawą o odpadach;
 6. Naprawy ewentualnych szkód, powstałych w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego.
 
V. W niniejszym postępowaniu przewiduje się wygaszenie - z urzędu - decyzji Starosty Nowosolskiego z dnia 15 marca 2010 r. znak: BŚ.XII.6223 -7/10 wydanego dla Gedia Poland Assembly Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7, 67-100 NOWA SÓL, na odprowadzanie wód opadowych istniejącym wylotem w km 3+700, ponieważ w obiegu prawnym nie mogą funkcjonować dwie decyzje regulujące te same sprawy.
.
            Niniejszym zawiadomieniem zapewniam aktywny udział stronom postępowania
i umożliwiam zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się,
co do zebranych dowodów  i  materiałów  oraz  zgłoszenie  żądań,  zgodnie  z  art.  9,  art.  10
i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (
tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ul Piłsudskiego 12 oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B.
 
Otrzymują:
 1. według rozdzielnika do akt sprawy dołączonego do akt sprawy
 
 
Sprawę prowadzi:
Edmund Paleczny
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska,
ul Moniuszki  3B, pok.208, tel. 068 4586811
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Edmund Paleczny Data wytworzenia informacji: 2017-05-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edmund Paleczny Data wprowadzenia do BIP 2017-05-16 13:18:10
Wprowadził informację do BIP: Edmund Paleczny Data udostępnienia informacji: 2017-05-16 13:18:41
Osoba, która zmieniła informację: Edmund Paleczny Data ostatniej zmiany: 2017-05-16 13:18:41
Artykuł był wyświetlony: 332 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu