ˆ

Obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego BŚ.6341.16.2017.ŁJ

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-05-10 07:39:48 Informacja ogłoszona dnia 2017-05-10 07:40:15 przez Edmund Paleczny

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego BŚ.6341.16.2017.ŁJ

Nowa Sól, dnia 08 maja 2017 r.
 
BŚ. 6341.16.2017.ŁJ
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 
Działając na podstawie:
 • art. 9, art. 10, art. 61 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),
 • art. 122 ust. 1 pkt 1  w związku z art. 37 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne
  • (t. j. Dz. U. z 2015r, poz.469  ze zm.)
po zapoznaniu się z:
 • wnioskiem z dnia 27 marca 2017r. Pana Edwarda Grabowskiego z Pracowni Badawczo-Projektowej EKO-GRED Elżbieta Grabowska, 66-627 BOBROWICE,  występującego na mocy pełnomocnictwa z dnia 16 stycznia 2017r. w imieniu Gminy Nowe Miasteczko ul. Rynek 2,
  67-124 NOWE MIASTECZKO w sprawie wydania pozwolenia wodno - prawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu grupowego wsi Borów Wielki, Borów Polski oraz odprowadzanie do ziemi popłuczyn ze stacji uzdatniania wody we wsi Borów Wielki, oraz na wygaszenie decyzji ÓŚ.6223-3/207/301/3, z dnia 16 kwietnia 2017r.,
 • "Operatem wodnoprawnym na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu grupowego wsi Borów Wielki, Borów Polski Gmina Nowe Miasteczko oraz odprowadzanie do ziemi popłuczyn ze stacji uzdatniania wody w Borowie Wielkim”, opracowanym przez Pana Edwarda Grabowskiego z Pracowni Badawczo-Projektowej EKO-GRED Elżbieta Grabowska, 66-627 BOBROWICE, w marcu 2017 r.
I.    Informuję, że dnia 29 marca 2017r. wszczęto - na wniosek strony – postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Nowe Miasteczko reprezentowanej przez Burmistrza Gminy i Miasta  ul. Rynek 2, 67-124 NOWE MIASTECZKO:
I.    Na pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia wód podziemnych położonego na działce Nr 5/3 w obrębie Borów Wielki, należącej do Gminy Nowe Miasteczko, ze studni Nr 1(N-51o41’22”, E-15o36’23”) i studni Nr 2 (N-51o41’22”, E-15o36’28”), z przeznaczeniem dla potrzeb wodociągu grupowego wsi Borów Wielki i Borów Polski, w tym na potrzeby: spożycia, socjalno-bytowe, na cele hodowlane, podlewanie upraw, zaopatrzenie zakładów i jednostek organizacyjnych oraz uzdatniania wody:
1.   w ilości:
Qmax h = 10,12 m3/h
Ośr.d = 135,0 m3/d,
Qmax d = 162,0 m3/d,
QRmax = 49.275,0 m3/rok
z zasobów czwartorzędowych rozpoznanych w kategorii "B" zatwierdzonych do eksploatacji decyzją z dnia 20 października 1983r., znak: OSGW-gg-8530-B/64/83, Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze, zatwierdzającą dokumentację hydrogeologiczną w kategorii "B" dla Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Borowie I, w wysokości: Qe = 13,5 m3/h, przy S = 5,2 m i promieniu leja depresji R = 232 m,
2. woda wymaga uzdatniania poprzez usuwanie nadmiaru żelaza i manganu,
3. wskazuje się miejsce:
-  pomiaru ilości pobranej wody wodomierzem, zlokalizowanym w obudowie studni Nr 1
i Nr 2,
-    poboru próbek do analizy wody surowej - z kurka probierczego w obudowie studni Nr 1
i Nr 2,
 • pomiaru poziomu zwierciadła wody gwizdkiem hydraulicznym przez otwór w głowicy studni Nr 1 i Nr 2.
II. Odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Borowie Wielkim zlokalizowanej na działce Nr 5/3 w obrębie Borów Wielki, istniejącym wylotem Ø 200 mm z rurą betonową, której dno jest na poziomie 151.68 m n.p.m. - zlokalizowanym na lewym brzegu rowu melioracji szczegółowej przy drodze gminnej, należącym do Gminy Nowe Miasteczko (działka Nr 5/4 w obrębie Borów Wielki, położenie według współrzędnych geograficznych: N 51º41’9.02”,  E 15º36’33.03”), w ilości:
Qp =14 m3/filtrocykl - jeden raz w tygodniu,
- po ich 24 godzinnym odstaniu w osadniku o poj. 30,75 m3,
- ze stężeniem zanieczyszczeń nie przekraczajacym:
zawiesina ogólna – 35 mg/dm3,
żelazo ogólne -10 mg/dm3.
Pomiar ilości odprowadzanych wód popłucznych wodomierzem umieszczonym na rurociągu wód popłucznych.
III. Przewiduje się ustanowienie warunków na jakich będzie wydane pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych:
 1. Prowadzenia racjonalnej gospodarki wodą;
 2. Prowadzenia rejestru poboru wody w okresach miesięcznych na podstawie odczytów z wodomierzy znajdujących się w obudowach studni Nr1 i Nr2. ;
 3. Prowadzenia książek eksploatacji studni;
 4. Prowadzenia obserwacji lustra wody w studni, prowadzenia zapisów z obserwacji  w książce eksploatacji co najmniej raz na pół roku;
 5. Utrzymywania w należytym stanie technicznym i sanitarnym urządzeń do poboru wody;
 6. Prowadzenia kontroli jakości pobieranej wody pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nowej Soli, zgodnie z § 16 pkt. 1 i 2  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989);
 7. Przeprowadzenia analizy wody surowej raz w roku i przekazywania wyników tej analizy do tut. Starostwa do Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska;
 8. Postępowania z osadami wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody zgodnie
  z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.);
IV. Przewiduje się ustalenie terminu ważności pozwolenia wodnoprawnego do dnia 29 marca 2027r.
V.      W niniejszym postępowaniu przewiduje się  wygaszenie decyzji ÓŚ.6223-3/207/301/3, z dnia 16 kwietnia 2007r., na pobór wód podziemnych z ww. ujęcia, z powodu upływu terminu, na który była wydana.
Niniejszym zawiadomieniem umożliwiam stronom postępowania zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań zgodnie z art. 9, art. 10 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016, poz.23 ze zm.)w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.
Zgodnie z wymogiem art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne, informację o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli (zakładka Starostwo – Obwieszczenia), na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy i Miasta Nowe Miasteczko i sołectwa Borów Wielki oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli.
 
 
Otrzymują:
1. Według załącznika dołączonego do akt sprawy (w egz. archiwalnym
 
Sprawę prowadzi:
Edmund Paleczny
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul Moniuszki  3B, pok.208, tel. 068 4586811

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Edmund Paleczny Data wytworzenia informacji: 2017-05-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edmund Paleczny Data wprowadzenia do BIP 2017-05-10 07:39:48
Wprowadził informację do BIP: Edmund Paleczny Data udostępnienia informacji: 2017-05-10 07:40:15
Osoba, która zmieniła informację: Edmund Paleczny Data ostatniej zmiany: 2017-05-10 07:40:15
Artykuł był wyświetlony: 236 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu